De la lumière à l’infini / De la lumină la infinit / From light to infinity

De la lumière à l’infini

Dans l’éclat de ton être, que la lumière intérieure brille éternellement. Nourris l’amour en toi, cette flamme sacrée qui guide chaque pas sur le chemin de la vie. Ne laisse jamais la lumière en toi s’éteindre, car elle est le reflet de l’amour divin qui réside dans chaque âme. Que ton cœur soit le phare illuminant les ténèbres, répandant la bienveillance et la compassion. Ainsi, dans chaque instant, tu seras le porteur de la lumière, tissant des liens d’amour qui transcendent l’éphémère.

Chris

Merci à Chris Le-Veilleur pour le partage >>>>>

De la lumină la infinit

În strălucirea ființei tale, lumina interioară să strălucească veșnic. Hrănește iubirea din tine, această flacără sacră care ghidează fiecare pas pe calea vieții. Nu lăsa niciodată să se stingă lumina din tine, pentru că este o reflectare a iubirii divine care locuiește în fiecare suflet. Fie ca inima ta să fie farul care luminează întunericul, răspândind bunătate și compasiune. Astfel, în fiecare moment, vei fi purtător de lumină, țesând legături de iubire care transcend efemerul.

Chris

Multe mulțumiri lui Chris Le-Veilleur pentru împărtășire >>>>>

From light to infinity

In the radiance of your being, may the inner light shine eternally. Nourish the love in you, this sacred flame that guides each step on the path of life. Never let the light within you go out, for it is a reflection of the divine love that resides in every soul. May your heart be the beacon illuminating the darkness, spreading kindness and compassion. Thus, in each moment, you will be the bearer of light, weaving bonds of love that transcend the ephemeral.

Chris

Many thanks to Chris Le-Veilleur for sharing >>>>>

Stéphane Guibert (Facebook) / Stéphane Guibert (VK)

Loading

La fin des temps / Sfârșitul timpului / The end of time

***** La fin des temps *****

En regardant la façon dont l’humanité évolue aujourd’hui, il y a une chose dont je suis de plus en plus convaincu :

Soit l’être humain est complètement pourri, cupide et va jusqu’à vendre son âme au diable, soit il marche toute sa vie durant dans la vallée des larmes. De même, il existe deux formes d’intelligence : Celle qui est liée au quotient intellectuel qui ne cesse de décliner et celle du cœur qui est en voie d’extinction. Dans ce contexte, il ne faut pas s’étonner que le monde s’effondre et que notre civilisation soit au bord de l’anéantissement.

Notre corps lié à notre âme:

La chrysalide qui est notre condition d’humain emprisonne le papillon qui est notre âme. Elle tient captive nos envies , notre individualisme, notre ego, elle métamorphose l’amour infini en amour possessif et exclusif. Le jour de l’éclosion, la beauté du papillon sera le résultat de toute une vie de compréhension, de pardon d’empathie et d’amour.

Ton âme se révèlera et ton véritable voyage commencera.

Message de l’ange à qui l’humanité a brûlé les ailes:

« Ce n’est pas un signe de bonne santé mentale que d’être adapté à une société malade. »

« Dans un monde ou la médecine entretien la maladie pour faire des profits, dans un monde ou la technologie nous asservit au lieu de nous servir, dans un monde ou le mensonge rassure et la vérité dérange, dans un monde dans lequel faire le bien est suspect et le mal acclamé, dans un monde ou il faut supplier et se mettre à genoux pour dire « je t’aime », dans ce monde de paillettes et de lumières froides y a-t-il une place pour moi? »

Vidéos: Merci à Samuel Stemmer >>>>>

Dédié à mon Ami Rares Mihai Florescu.

***** Sfârșitul timpului *****

Privind la modul în care evoluează omenirea astăzi, există un lucru de care sunt din ce în ce mai convins:

Fie ființa umană este complet putrezită, lacomă și merge până acolo încât să-și vândă sufletul diavolului, fie își plimbă toată viața în valea lacrimilor. De asemenea, există două forme de inteligență: cea care este legată de IQ-ul care continuă să scadă și cea a inimii care dispare. În acest context, nu este de mirare că lumea se prăbușește și că civilizația noastră este în pragul anihilării.

Corpul nostru legat de sufletul nostru:

Crisalida, care este condiția noastră umană, închidează fluturele care este sufletul nostru. Ne ține captiv dorințele, individualismul, egoul nostru, ne transformă iubirea infinită în iubire posesivă și exclusivă. În ziua eclozării, frumusețea fluturelui va fi rezultatul unei vieți de înțelegere, iertare, empatie și iubire.

Sufletul tău se va dezvălui și adevărata ta călătorie va începe.

Mesaj de la îngerul ale cărui aripi le-a ars omenirea:

„Nu este un semn de sănătate mintală bună să fii adaptat la o societate bolnavă.”

« Într-o lume în care medicina întreține boala pentru profit, într-o lume în care tehnologia ne înrobește în loc să ne slujească, într-o lume în care minciunile calmează și adevărul tulbură, într-o lume în care a face bine este suspect și răul aclamat, într-o lume în care tu trebuie să cerșesc și să îngenunch să spun „te iubesc”,în această lume de sclipici și lumini reci există un loc pentru mine? »

Videoclipuri: Multumesc mult lui Samuel Stemmer >>>>>

Dedicat prietenului meu Rares Mihai Florescu.

***** The end of time *****

 Looking at the way humanity is evolving today, there is one thing that I am more and more convinced of:

Either the human being is completely rotten, greedy and goes so far as to sell his soul to the devil, or he walks his whole life in the valley of tears. Likewise, there are two forms of intelligence: That which is linked to the intelligence quotient which continues to decline and that of the heart which is in the process of extinction. In this context, it should come as no surprise that the world is collapsing and our civilization is on the verge of annihilation.

Our body linked to our soul:

The chrysalis which is our human condition imprisons the butterfly which is our soul. It holds captive our desires, our individualism, our ego, it transforms infinite love into possessive and exclusive love. On hatching day, the beauty of the butterfly will be the result of a lifetime of understanding, forgiveness, empathy and love.

Your soul will reveal itself and your true journey will begin.

Message from the angel whose wings humanity burned:

“It is not a sign of good mental health to be adapted to a sick society.”

« In a world where medicine maintains disease to make profits, in a world where technology enslaves us instead of serving us, in a world where lies reassure and the truth disturbs, in a world in which doing good is suspect and acclaimed evil, in a world where you have to beg and kneel down to say « I love you », in this world of glitter and cold lights is there a place for me? »

Videos: Many thanks to Samuel Stemmer >>>>>

Dedicated to my Rare Friend Mihai Florescu.

Stéphane Guibert FaceBook / Stéphane Guibert VK

Loading

La douleur d’un lobster / Durerea unui homar / The pain of a lobster

La douleur d’un lobster

Est-ce que le homard souffre quand il est mis à bouillir dans la marmite?

Le homard implose littéralement sur lui-même pour la douleur qu’il a éprouvé lors de son ébouillantement.

Une fois immergés dans de l’eau bouillante, ses organes sont complètement désintégrés par la chaleur de l’eau chaude, mais leur exosquelette n’abandonne pas, il continue de s’accrocher à sa solidité et cela ne fait que prolonger la souffrance anormale de la pauvre créature.

Leur cerveau est suffisamment conscient pour leur permettre de souffrir mais, n’étant pas doués de cordes vocales, ils n’émettent aucune plainte. Le son assourdissant (comme un cri) que vous entendez quand vous cuisinez n’est qu’un coup émis par les pores de l’esosquelette alors que les organes bouillonnent.

L’une des morts les plus horrible qu’un être vivant puisse rencontrer sur cette planète.

Cette pratique est interdite en Suisse.

Durerea unui homar

Homarul suferă când este pus în apă clocotită?

Homarul implodește literalmente pe sine din cauza durerii pe care a experimentat-o ​​în timpul opăririi sale.

Odată scufundate în apă clocotită, organele sale sunt complet dezintegrate de căldura apei fierbinți, dar exoscheletul lor nu cedează, continuă să se agațe de soliditatea sa și asta nu face decât să prelungească suferința anormală a sărmanei făpturi.

Creierul lor este suficient de conștient pentru a le permite să sufere, dar, neavând corzi vocale, nu se plâng. Sunetul asurzitor (ca un țipăt) pe care îl auzi când gătești este doar o bubuitură emisă din porii esoscheletului în timp ce organele fierb.

Una dintre cele mai oribile decese pe care le poate întâlni o ființă vie pe această planetă.

Această practică este interzisă în Elveția.

The pain of a lobster

Does the lobster suffer when it is boiled in the pot?

The lobster literally implodes on itself due to the pain it experienced during its scalding.

Once immersed in boiling water, its organs are completely disintegrated by the heat of the hot water, but their exoskeleton does not give up, it continues to cling to its solidity and this only prolongs the abnormal suffering of the poor creature.

Their brain is sufficiently conscious to allow them to suffer but, not having vocal cords, they make no complaints. The deafening sound (like a scream) you hear when you cook is just a bang emitted from the pores of the esoskeleton as the organs boil.

One of the most horrible deaths a living being can encounter on this planet.

This practice is prohibited in Switzerland.

Thanks to Marie-Claude Delmotte for sharing >>>>

Stéphane Guibert FaceBook / Stéphane Guibert VK

Loading

Covid 19: Pas de fumée sans feu / Covid 19: Nu se fumează fără foc! / Covid 19: No smoke without fire!

Covid 19: Pas de fumée sans feu!

Dr. Astrid Stuckelberger

Selon ce médecin, « Le C0VlD ne serait pas provoqué par un virus, et tout porterait à croire qu’il s’agit d’une irradiation via le réseau 5G. »

Titulaire d’un doctorat en santé publique, cette Genevoise (CH) s’illustre depuis le début de la pandémie par des prises de positions  alimentées par des thèses complotistes.

Covid 19: Nu se fumează fără foc!

Dr. Astrid Stuckelberger

Potrivit acestui medic, „C0VlD nu este cauzat de un virus și totul sugerează că este iradiere prin intermediul rețelei 5G”.

Deținătoare a unui doctorat în sănătate publică, această genevană (CH) s-a remarcat încă de la începutul pandemiei prin luarea de poziții alimentate de teoriile conspirației.

Covid 19: No smoke without fire!

Dr. Astrid Stuckelberger

According to this doctor, “C0VlD is not caused by a virus, and everything suggests that it is irradiation via the 5G network.”

Holder of a doctorate in public health, this Genevan (CH) has distinguished herself since the start of the pandemic by taking positions fueled by conspiracy theories.

Stéphane Guibert FaceBook / Stéphane Guibert VK

Loading

L’Ange que je suis / Îngerul care sunt / The Angel that I am

L’Ange que je suis

Ce monde compte des milliers d’anges qui sont là pour apporter leur aide et leur amour mais dans ce monde devenu un asile à ciel ouvert et dans lequel, pour voir la lumière, les hommes se réfugient dans les ténèbres, dans ce monde où les anges ont les ailes coupées pour avoir commis le simple crime d’aimer, je ne me sens plus à ma place.

Oui, je suis un ange et ceux qui me rejettent le font uniquement parce qu’ils ont peur d’affronter leur propre vérité.

Contrairement au troupeau de moutons, pendant les fêtes de fin d’année, j’évite les foules, j’évite les temples de la consommation et surtout, j’évite les rassemblements d’amis qui, en toute hypocrisie, se souhaitent de joyeuses fêtes

Îngerul care sunt

Această lume are mii de îngeri care sunt acolo pentru a-și aduce ajutorul și dragostea lor, dar în această lume care a devenit un azil în aer liber și în care, pentru a vedea lumina, oamenii se refugiază în întuneric, în această lume în care îngerii au aripile tăiate pentru că au comis simpla crimă de a iubi, nu mă mai simt în locul meu.

Da, sunt un înger și cei care mă resping o fac doar pentru că le este frică să-și înfrunte propriul adevăr.

Spre deosebire de turma de oi, în vacanțele de sfârșit de an evit aglomerațiile, evit templele consumului și mai ales evit adunările de prieteni care, cu toată ipocrizia, își doresc sărbători fericite.

The Angel that I am

This world has thousands of angels who are there to bring their help and their love but in this world which has become an open-air asylum and in which, to see the light, people take refuge in darkness, in this world where angels have their wings cut off for having committed the simple crime of loving, I no longer feel in my place.

Yes, I am an angel and those who reject me only do so because they are afraid to face their own truth.

Unlike the herd of sheep, during the holiday season, I avoid crowds, I avoid temples of consumption and above all, I avoid gatherings of friends who, in all hypocrisy, wish each other happy holidays.

Stéphane Guibert FaceBook / Stéphane Guibert VK

Loading

Le talent n’a pas d’âge / Talentul nu are varsta / Talent has no age

Le talent n’a pas d’âge

« Je m’appelle Brawn, je participe à un concours scolaire, voici mon travail, merci d’apprécier. »

Talentul nu are varsta

„Numele meu este Brawn, particip la o competiție școlară, aceasta este munca mea, vă rog să vă bucurați.”

Talent has no age

“My name is Brawn, I am participating in a school competition, this is my work, please enjoy.”

Stéphane Guibert (Facebook) / Stéphane Guibert (VK)

Loading

In the 80th.

***** Simon Bichbihler *****

« In the 1980s. »

Vivier presque inépuisable dans la création musicale, les années 80 ne sont malheureusement plus qu’un lointain souvenir. Ce titre qui nous replonge dans une époque prospère et insouciante a en fait été composé et produit en 2018.

***** Simon Bichbihler *****

« In the 1980s. »

O sursă aproape inepuizabilă de creație muzicală, anii 80 sunt din păcate doar o amintire îndepărtată. Acest titlu care ne duce înapoi într-o perioadă prosperă și lipsită de griji a fost de fapt compus și produs în 2018.

***** Simon Bichbihler *****

« In the 1980s. »

An almost inexhaustible source of musical creation, the 80s are unfortunately only a distant memory. This title which takes us back to a prosperous and carefree time was actually composed and produced in 2018.

Stéphane Guibert (Facebook) / Stéphane Guibert (VK)

Loading

La réincarnation de Bob Marley / Reîncarnarea lui Bob Marley / The Reincarnation of Bob Marley (Reminder)

La réincarnation de Bob Marley

J’ai la chance de connaître personnellement le petit fils de Bob Marley. Il vit à Genève et loin des traces de son grand–père, il aime la percussion qu’il pratique et fait partie d’une équipe de Basket ball. Il est pour le moment à Miami mais dès la rentrée je  rencontrerai ce gamin de 9 ans et aurai le plaisir de publier un article sur lui.

Bien qu’en le consommant (fumer) abusivement, le cannabis peut avoir sur la santé des retombées négatives comme notamment des crises de tachycardie, une baisse du Q.I de 3 à 6 points chez l’adulte et jusqu’à 8 points chez les plus jeunes, Bob Marley  en consommait et il en faisait même sa marque de fabrique ; cela augmentait son inspiration et c’était pour-lui une manière de faire le pied de nez au système contre lequel il se révoltait.

Bob Marley disait que l’herbe était bonne pour tout et qu’il ne comprenait pas les gens qui lutaient contre.

    

Reîncarnarea lui Bob Marley

Sunt norocos să-l cunosc personal pe nepotul lui Bob Marley. Locuiește la Geneva și departe de urmele bunicului său, iubește percuția pe care o practică și face parte dintr-o echipă de baschet. Deocamdată se află în Miami, dar de îndată ce începe anul școlar îl voi întâlni pe acest copil de 9 ani și voi avea plăcerea de a publica un articol despre el.

Deși consumat (fumat) în exces, canabisul poate avea efecte negative asupra sănătății, precum atacuri de tahicardie, o scădere a IQ de 3 până la 6 puncte la adulți și până la 8 puncte la tineri, Bob Marley l-a consumat și chiar și-a făcut marca comercială. . ; i-a sporit inspirația și a fost o modalitate pentru el de a fugi de sistemul împotriva căruia se răzvrătea.

Bob Marley a spus că iarba este bună pentru toate și că nu i-a înțeles pe cei care s-au luptat cu ea.

    

The Reincarnation of Bob Marley

I am fortunate to know Bob Marley’s grandson personally. He lives in Geneva and far from the footsteps of his grandfather, he loves percussion which he practices and is part of a basketball team. He is in Miami for the moment but as soon as the school year starts i will meet this 9 year old kid and will have the pleasure of publishing an article about him.

Although consuming (smoking) excessively, cannabis can have negative repercussions on health, such as tachycardia attacks, a drop in IQ of 3 to 6 points in adults and up to 8 points in young people, Bob Marley consumed it and even made it his trademark; it increased his inspiration and it was a way for him to flee the system against which he was rebelling.

Bob Marley said weed was good for everything and he didn’t understand people who struggled against with it.

Stéphane Guibert (Facebook) / Stéphane Guibert (VK)

Loading

Michael Jackson: Il fit les frais de la vérité / Michael Jackson: El a plătit prețul pentru adevăr / Michael Jackson: He paid the price for the truth

Michael Jackson, né beaucoup trop tôt a fait les frais de la vérité

Avec ce que lui ont fait dans un premier temps subir son père puis ensuite les médias, il y avait de quoi partir en vrille mais cet artiste est resté lucide jusqu’à la fin.

« Je suis fatigué, vraiment fatigué des manipulations fatigué de voir comment la presse manipule chaque situation, ils ne vous disent pas la vérité. ils ont aussi manipulé nos livres d’histoire, l’histoire qu’on nous apprend n’est pas vraie !. mettez vos mains sur vos coeurs gardez l’esprit éveillé et faites en quelque chose, il y a encore un long chemin à parcourir, mais le changement arrivera. »

Michael Jackson

Toute vérité n’est pas bonne à dire et ceux qui la proclament mettent leur vie en danger !

Des notes manuscrites écrites par Michael Jackson durant les derniers jours de sa vie ont été découvertes et confirment enfin qu’il a été assassiné par le «système».

Né trop tôt ou trop tard, Michael Jackson a tenté d’ouvrir les yeux d’une humanité en perte de repaires. Son dernier concert devait proclamer haut et fort cette vérité que bien peu d’entre nous sommes capable de concevoir.

Au regretté Michael Jackson.

     

Michael Jackson, născut mult prea devreme, a plătit prețul pentru adevăr

Cu ceea ce i-a făcut tatăl său mai întâi și apoi cu mass-media, a fost suficient să-l învârtească, dar acest artist a rămas lucid până la final.

« M-am săturat, foarte obosit de manipulare, să văd cum presa manipulează fiecare situație, Ei te mint. Ne-au manipulat și cărțile de istorie, istoria pe care ne-o învață nu este adevărată!. pune-ți mâinile pe inimă ține-ți mintea trează și fă ceva, mai este un drum lung de parcurs, dar schimbarea va veni. »

Michael Jackson

Tot adevărul nu este bine de spus și cei care le proclamă își pun viața în pericol!

Notele scrise de mână scrise de Michael Jackson în ultimele zile ale vieții sale au fost descoperite și confirmă în cele din urmă că a fost ucis de „sistem”.

Născut prea devreme sau prea târziu, Michael Jackson a încercat să deschidă ochii unei umanități care se pierde în noapte. Ultimul său concert ar fi trebuit să proclame tare și clar acest adevăr pe care foarte puțini dintre noi suntem capabili să-l concepem.

Pentru regretatul Michael Jackson.

     

Michael Jackson, born far too early, paid the price for the truth

With what his father did to him first and then the media, there was enough to go into a spin, but this artist remained lucid until the end.

« I’m tired, really tired of the manipulations tired of seeing how the press manipulates every situation, they don’t tell you the truth. they also manipulated our history books, the history we are taught is not true !. put your hands on your heart keep your mind awake and do something, there is still a long way to go, but change will come. »

Michael Jackson

All truth is not good to say and those who proclaim them put their lives in danger!

Handwritten notes written by Michael Jackson during the last days of his life have been discovered and finally confirm that he was murdered by the « system ».

Born too early or too late, Michael Jackson tried to open the eyes of a humanity in loss of haunts. His last concert was to proclaim loud and clear this truth that very few of us are capable of conceiving.

To the late Michael Jackson.

Stéphane Guibert Facebook / Stéphane Guibert VK

Loading

Le mouvement écologique en une image / Mișcarea ecologică într-o singură imagine / The ecological movement in one image

Le mouvement écologique en une image

Une paille en papier dans un emballage plastique!

Il fallait y penser et en plus, ça marche!

Vidéo:

Bienvenue dans ce monde de fous!!!

  • Five letters: « Crazy man part 1 & 2 » Merci au label Atropa Records.

 

Mișcarea ecologică într-o singură imagine

Un pai de hârtie în ambalaj de plastic!

Trebuia să te gândești și, mai mult, funcționează!

Video:

Bun venit în această lume nebună!!!

  • Five letters: « Crazy man part 1 & 2 » Multe mulțumiri casei de discuri Atropa Records.

The ecological movement in one image

A paper straw in plastic packaging!

You had to think about it and what’s more, it works!

Video: 

Welcome to this crazy world!!!

Five letters: « Crazy man part 1 & 2 » Many thanks to  Atropa Records.

  • Eurydice: « From me to me » (12″extended version)

  • Many thanks to  Atropa Records.

Stéphane Guibert (Facebook) / Stéphane Guibert (VK)

Loading