Le déni, la peur et l’ignorance doivent cesser! / Negarea, frica și ignoranța trebuie să înceteze! / Denial, fear and ignorance must stop!

Spread the love

Le déni, la peur et l’ignorance doivent cesser!

Ne faisons pas de nos « plus tard » des « trop tard »…

Réveillez-vous petits moutons!

La définition du mot « Déni » suffirait à elle seule a illustrer cet article:

Le déni est l’attitude de refus de prendre en compte une partie de la réalité, vécue comme inacceptable par l’individu. En psychanalyse, c’est un mécanisme de défense, par lequel le sujet refuse de reconnaître la réalité d’une perception ressentie comme menaçante et/ou traumatisante.

La peur est enfantée par le déni. Deux sentiments qui rendent ignorant celui qui cherche la lumière et la vérité en se réfugiant dans les ténèbres.

Le mouton de Panurge en est la parfaite démonstration.

L’expression « mouton de Panurge » désigne un suiveur : une personne qui imite sans se poser de questions, qui suit instinctivement ce que fait le plus grand nombre et se fond dans un mouvement collectif sans exercer son esprit critique ni seulement faire preuve de l’intelligence qu’on peut espérer d’un être humain.

Moralité:

« Ce n’est pas parce que tout le monde fait la même chose que ce n’est pas une erreur. »

Negarea, frica și ignoranța trebuie să înceteze!

Să nu facem „mai târziu” nostru „prea târziu”…

Trezește-te oiță!

Doar definiția cuvântului „Negare” ar fi suficientă pentru a ilustra acest articol:

Negarea este atitudinea de refuz de a lua în considerare o parte din realitate, trăită ca inacceptabilă de către individ. În psihanaliză, este un mecanism de apărare, prin care subiectul refuză să recunoască realitatea unei percepții resimțite ca amenințătoare și/sau traumatizante.

Frica se naște din negare. Două sentimente care îi fac ignoranți pe cei care caută lumina și adevărul refugiindu-se în întuneric.

Oaia lui Panurge este demonstrația perfectă a acestui lucru.

Expresia „oaia lui Panurge” se referă la un adept: o persoană care imită fără să pună întrebări, care urmărește instinctiv ceea ce face cel mai mare număr și se integrează într-o mișcare colectivă fără a-și exercita spiritul critic sau a arăta că inteligența la care s-ar aștepta de la un om.

Moralitate:

„Doar pentru că toată lumea face același lucru nu înseamnă că nu este o greșeală.”

Denial, fear and ignorance must stop!

Let’s not make our « later » become our « too late »…

Wake up little sheeps!

The definition of the word « Denial » alone would suffice to illustrate this article:

Denial is the attitude of refusal to take into account a part of reality, experienced as unacceptable by the individual. In psychoanalysis, it is a defense mechanism, by which the subject refuses to recognize the reality of a perception felt to be threatening and/or traumatic.

Fear is born out of denial. Two feelings that render ignorant those who seek light and truth by taking refuge in darkness.

Panurge’s sheep is the perfect demonstration of this.

The expression « sheep of Panurge » designates a follower: a person who imitates without asking questions, who instinctively follows what the greatest number is doing and blends into a collective movement without exercising his critical spirit or only showing intelligence that can be expected from a human being.

Morality:

« Just because everyone is doing the same thing doesn’t mean it’s not a mistake. »

Stéphane Guibert FaceBook / Stéphane Guibert VK

Loading

Facebook Comments Box

Laisser un commentaire