Finalscape, le début / Peisajul final, începutul / Finalscape, the beginning

Un de mes premiers articles, c’était en 2016

Depuis, l’eau a coulé sous les ponts. Je vous invite au fil de mon actualité à voir ce qui c’est passé et peut-être deviner ce qui se passera.

Il faut que la vérité sorte  comme un venin venant d’un Boa constrictor !!!!

Ils viennent de nous annoncer la mort de Mouammar Kadhafi. Je n’y croyais pas trop, car ce ramassis de renégats du CNT a essayé de nous berner tant de fois en annonçant que certaines villes étaient prises et reprises, que les fils de Kadhafi étaient prisonniers ou morts. Ils sont les rois du mensonge, ils sont aussi menteurs que les médias.

Mais un coup de fil de Libye nous a annoncé cette mort du Guide de la Jamahiriya à Syrte. Entre les bombardements de l’OTAN et les interventions du CNT encadré au sol par des agents étrangers, la bataille pour la conquête de Syrte était très violente. Elle n’est certainement pas terminée.

Le peuple libyen continuera à se battre pour la libération de son pays et le droit de gérer ses propres ressources. Son guide lui a montré la route et ses fils sont toujours là.
Mouammar Kadhafi est mort en héros. Il n’a pas fait comme tant de dirigeants qui s’enfuient. Il est resté à côté de son peuple. Il est mort en combattant.

Il sera un exemple pour tous les opprimés, colonisés et plus largement pour tous les peuples du Sud. Tous les anticolonialistes et résistants à l’Ordre mondial capitaliste pourront se reconnaître dans son combat.

Ils nous auront menti pour pouvoir le traquer, ils l’ont fait passer pour un sanguinaire, un tyran assassinant son peuple… ce qui était faux. Le dossier de la « Commission d’Enquête internationale indépendante pour connaître la vérité sur le conflit en Libye » crée le 28 mars à Tripoli par plusieurs personnalités de France, de Grande-Bretagne et d’Italie nous l’a bien prouvé. Nous l’avons publié sur plusieurs sites et diffusé sur le net.

Sarkozy et BHL, à l’origine de tous ces mensonges, la télé prostituée du Qatar, El Jazeera, tous nos médias mensonges ont participé à la campagne de dénigrement de Kadhafi afin de mieux dépouiller son pays et de se débarrasser de celui qui voulait libérer l’Afrique et rendre leur dignité aux Africains.

Nous pouvons honorer sa mémoire car il est mort debout, il n’a pas plié. Il restera le symbole de la résistance pour nous tous. Il restera également le héros de cette terre d’Afrique qu’il aimait tant.

Unul dintre primele mele articole a fost în 2016

De atunci, apa a trecut pe sub poduri. Vă invit să vedeți știrile mele să vedeți ce s-a întâmplat și poate să ghiciți ce se va întâmpla.

Adevarul trebuie sa iasa ca veninul de la o boa constrictor!!!!

Tocmai ne-au anunțat moartea lui Muammar Kadhafi. Nu prea credeam, pentru că această grămadă de renegați CNT a încercat să ne păcălească de atâtea ori anunțând că anumite orașe au fost luate și reluate, că fiii lui Gaddafi sunt prizonieri sau morți. Ei sunt regii minciunii, sunt la fel de mincinoși ca mass-media.

Dar un telefon din Libia ne-a informat despre moartea Ghidului Jamahiriya la Sirte. Între bombardamentele NATO și intervențiile CNT supravegheate la sol de agenți străini, bătălia pentru cucerirea Sirtei a fost foarte violentă. Cu siguranță nu s-a terminat.

Poporul libian va continua să lupte pentru eliberarea țării sale și dreptul de a-și gestiona propriile resurse. Ghidul lui i-a arătat drumul și fiii lui sunt încă acolo. Muammar Gaddafi a murit ca erou. Nu a făcut ca atâția lideri care fug. A rămas cu oamenii lui. A murit luptând.

El va fi un exemplu pentru toți cei asupriți, colonizați și mai larg pentru toate popoarele din Sud. Toți anticolonialistii și rezistenții la ordinea mondială capitalistă se vor putea recunoaște în lupta lui.

Ne vor fi mințit ca să-l putem vâna, l-au făcut să treacă drept un însetat de sânge, un tiran care își ucide poporul… ceea ce era fals. Ne-a dovedit dosarul „Comisiei Internaționale Independente de Anchetă pentru a afla adevărul despre conflictul din Libia” creat pe 28 martie la Tripoli de mai multe personalități din Franța, Marea Britanie și Italia. L-am publicat pe mai multe site-uri și l-am distribuit pe net.

Sarkozy și BHL, sursa tuturor acestor minciuni, televiziunea prostituată din Qatar, El Jazeera, toată presa noastră mincinoasă a participat la campania de defăimare pe Gaddafi pentru a-și dezbrăca mai bine țara și a scăpa de cel care dorea să elibereze Africa și să restabilească. demnitatea lor pentru africani.

Îi putem onora memoria pentru că a murit în picioare, nu s-a aplecat. El va rămâne simbolul rezistenței pentru noi toți. De asemenea, va rămâne eroul acestui pământ al Africii pe care l-a iubit atât de mult.

One of my first articles was in 2016

Since then, water has flowed under the bridges. I invite you over my news to see what happened and maybe guess what will happen.

The truth needs to come out like venom from a Boa constrictor!!!!

They have just announced to us the death of Muammar Kadhafi. I didn’t really believe it, because this bunch of CNT renegades tried to fool us so many times by announcing that certain cities were taken and retaken, that Gaddafi’s sons were prisoners or dead. They are the kings of lies, they are as liars as the media.

But a phone call from Libya informed us of the death of the Guide of the Jamahiriya in Sirte. Between the NATO bombings and the interventions of the CNT supervised on the ground by foreign agents, the battle for the conquest of Sirte was very violent. It is certainly not over.

The Libyan people will continue to fight for the liberation of their country and the right to manage their own resources. His guide showed him the way and his sons are still there. Muammar Gaddafi died a hero. He did not do like so many leaders who run away. He stayed with his people. He died fighting.

He will be an example for all the oppressed, colonized and more broadly for all the peoples of the South. All anti-colonialists and resisters to the capitalist world order will be able to recognize themselves in his fight.

They will have lied to us to be able to track him down, they made him pass for a bloodthirsty, a tyrant murdering his people… which was false. The file of the “Independent International Commission of Inquiry to find out the truth about the conflict in Libya” created on March 28 in Tripoli by several personalities from France, Great Britain and Italy has proven this to us. We published it on several sites and distributed it on the net.

Sarkozy and BHL, the source of all these lies, prostitute TV in Qatar, El Jazeera, all our lying media participated in the campaign to smear Gaddafi in order to better strip his country and get rid of the one who wanted to liberate Africa and restore their dignity to Africans.

We can honor his memory because he died standing, he did not bend. He will remain the symbol of resistance for all of us. He will also remain the hero of this land of Africa that he loved so much.

source

Loading

« heureux sont ceux qui ont l’esprit simple car le royaume des cieux leur appartient » / „Fericiți cei simpli la minte, că a lor este împărăția cerurilor” / « Happy are the simple-minded, for theirs is the kingdom of heaven »

« heureux sont ceux qui ont l’esprit simple car le royaume des cieux leur appartient »

Souvent taxé de théoricien du complot, souvent mis au ban de la société, rien n’empêche au blog « Finalscape » d’être recensé comme un site à retombée mondiale.

Je suis le seul contributeur des articles qui alimentent ce blog. Je travail en étroite collaboration avec des lanceurs d’alerte aux 4 coins du globe.

Les sources sont fiables à 95% selon les statistiques officielles mais quand je me trompe, je reviens systématiquement en arrière en faisant des excuses.

Je ne prétend pas changer la face du monde je n’en ai ni la force ni la carrure. Par le biais de mes articles j’offre simplement l’opportunité à mes lecteurs de se poser les bonne questions.

Vidéo:

Permettez-moi de me laisser aller avec un gars qui au fil du temps est devenu un ami, Roger Waters.

„Fericiți cei simpli la minte, că a lor este împărăția cerurilor”

Adesea taxat ca un teoretician al conspirației, adesea exclus din societate, nimic nu împiedică blogul Finalscape să fie catalogat ca site cu impact global.

Sunt singurul colaborator al articolelor care alimentează acest blog. Lucrez îndeaproape cu avertizorii din întreaga lume.

Sursele sunt de încredere în proporție de 95% conform statisticilor oficiale, dar când greșesc, mă întorc sistematic și îmi pun scuze.

Nu mă prefac că schimb fața lumii, nu am nici puterea, nici energia. Prin articolele mele, pur și simplu le ofer cititorilor mei posibilitatea de a-și pune întrebările potrivite.

Videos:

Lasă-mă să zbor, cu un tip care a devenit prieten cu timpul,

« Happy are the simple-minded, for theirs is the kingdom of heaven »

Often taxed as a conspiracy theorist, often ostracized from society, nothing prevents the « Finalscape » blog from being listed as a site with global impact.

I am the only contributor of the articles that feed this blog. I work closely with whistleblowers around the world.

The sources are 95% reliable according to official statistics but when I’m wrong, I systematically go back and make excuses.

I do not claim to change the face of the world, I have neither the strength nor the build. Through my articles I simply offer the opportunity to my readers to ask themselves the right questions.

Videos:

Allow me to let loose with a guy who over time has become a friend, Roger Waters.

Stéphane Guibert Facebook / Stéphane Guibert VK

Loading

DREAMSCAPE – FINALSCAPE / DREAMSCAPE – FINALSCAPE / DREAMSCAPE – FINALSCAPE

*** DREAMSCAPE – FINALSCAPE ***

Un grand merci à  Flavio Daddato (DJ Daddo)  pour cette  amitié et cette remarquable performance pianotée sur un coin de table. Je me sers de cette musique dans mes intros vidéos.

Le monde est petit, le mot ScApe de « FinalscApe » est  l’anagramme de « SpAce » le groupe de mon Ami Didier Marouani.

*** DREAMSCAPE – FINALSCAPE ***

Un mare mulțumire lui Flavio Daddato (DJ Daddo)  pentru această prietenie și această performanță remarcabilă compusă pe un colț al mesei. Folosesc această muzică în prezentările mele video.

Lumea este mică, cuvântul ScApe din „FinalscApe” este anagrama „SpAce” grupul prietenului meu Didier Marouani.

*** DREAMSCAPE – FINALSCAPE ***

A big thank you to Flavio Daddato (DJ Daddo)  for this friendship and this remarkable performance composed on a corner of the table. I use this music in my video intros.

The world is small, the word ScApe of « FinalscApe » is the anagram of « SpAce » the group of my friend Didier Marouani.

Stéphane Guibert (Facebook) / Stéphane Guibert (VK)

Loading

Finalscape: Ce sont en moyenne 964 visiteurs quotidiens par jour depuis 2018 / Finalscape: aceasta a reprezentat o medie de 964 de vizitatori zilnici pe zi în 5 ani / Finalscape: This has averaged 964 daily visitors per day since 2018

Finalscape

Ce sont en moyenne 964 visiteurs quotidiennement depuis 2018

Merci pour votre confiance.

Finalscape

Aceasta este o medie de 964 de vizitatori zilnici din 2018

Multe tancuri pentru încrederea ta.

Finalscape

That is an average of 964 daily visitors since 2018

Many tancks for your trust.

Stéphane Guibert (Facebook) / Stéphane Guibert (VK)

Loading

Finalscape, toujours plus d’inscrits / Finalscape, mereu mai mulți abonați / Finalscape, always more subscribers

Finalscape, toujours plus d’inscrits

 • Un grand Merci à tous mes visiteurs, lecteurs et abonnés pour leur confiance.
 • Un grand Meci à mon Ami Rares Mihai Florescu pour son amitié, sa confiance et son support >>>
 • Un grand Merci à Infomaniak Network, l’hébergeur officiel du Site Finalscape >>>
 • Un grand merci à Flavio Daddato (DJ Dado.)

Finalscape, mereu mai mulți abonați

 • Un mare mulțumesc tuturor vizitatorilor, cititorilor și abonaților mei pentru încrederea acordată.
 • Multumesc mult prietenului meu Rares Mihai Florescu pentru prietenia, încrederea și sprijinul lui >>>
 • Mulțumiri rețelei Infomaniak Network, gazda oficială a site-ului Finalscape >>>
 • Mulțumiri lui Flavio Daddato (DJ Dado.)

Finalscape, always more subscribers

 • Thank you to all my visitors, readers and subscribers for their trust.
 • A big thank you to my friend Rares Mihai Florescu for his friendship, his trust and his support >>>
 • Many thanks to Infomaniak Network, the official host of the Finalscape Website >>>
 • Many thanks to Flavio Daddato (DJ Dado.)

Stéphane Guibert / Rares Mihai Florescu

Loading

Ma main gauche, celle du cœur / Mâna mea stângă, cea a inimii / My left hand, that of the heart

Ma main gauche, celle du cœur

Vous ne trouverez que deux personnes ayant ce tatouage sur cette planète: Moi, et celui qui me l’a tatoué.

Image:

 • « Ceux qui veulent accomplir quelque chose de grand trouveront les moyens; les autres, des excuses. »

Mâna mea stângă, cea a inimii

Veți găsi doar doi oameni cu acest tatuaj pe această planetă: eu și cel care mi l-a tatuat.

Imagine:

 • « Cei care vor să realizeze ceva măreț își vor oferi mijloacele. Ceilalți vor avea doar scuze. »

My left hand, that of the heart

You will only find two people with this tattoo on this planet: Me, and the one who tattooed it on me.

Picture:

 • Those who want to accomplish something great will find the means. The others will find excuses.

Stéphane Guibert (Facebook) / Stéphane Guibert (VK) / Instagram

Loading

Finalscape.com

Finalscape.com

Le nom de domaine Finalscape.com et l’hébergement ont été renouvelés jusqu’en février 2024.

Je tiens à remercier mes lecteurs, abonnés et followers pour leur confiance. Je tiens également à remercier mon hébergeur: Infomaniak Network pour la qualité de ses services.

Finalscape.com

Numele de domeniu și găzduirea Finalscape.com au fost reînnoite până în februarie 2024.

Aș dori să le mulțumesc cititorilor, abonaților și urmăritorilor mei pentru încredere. De asemenea, aș dori să mulțumesc gazdei mele: Rețeaua Infomaniak Network pentru calitatea serviciilor sale.

Finalscape.com

The Finalscape.com domain name and hosting have been renewed until February 2024.

I would like to thank my readers, subscribers and followers for their trust. I would also like to thank my host: Infomaniak Network for the quality of its services.

Stéphane Guibert / Rares Mihai Florescu

 

Loading

Le Roumain sur Finalscape c’est terminé / Romana pe Finalscape s-a terminat / Romanian on Finalscape is over

Le Roumain sur Finalscape c’est terminé

Les statistiques parlent d’elles-mêmes, la Roumanie n’apporte qu’un très faible pourcentage des visites sur ce blog.

D’ici le premier décembre, l’Espagnole qui a un plus large potentiel remplacera donc la langue Roumaine. Je suis désolé pour mes amis Roumains qui auront, à condition de le lire, la possibilité de consulter mes articles en Anglais.

Dès le premier décembre 2022 les articles seront rédigés en Français, langue de base du site, en Anglais et en Espagnol.

 • Merci à Sir Records et Warner Bros.

Romana pe Finalscape s-a terminat

Statisticile vorbesc de la sine, România aduce doar un procent foarte mic de vizite la acest blog.

De la 1 decembrie, spaniolul, care are un potenţial mai mare, îl va înlocui pe român. Toate scuzele mele prietenilor mei români care vor avea ocazia să-mi consulte articolele în limba engleză.

De la 1 decembrie 2022, articolele vor fi scrise în franceză, limba de bază a site-ului, în engleză și în spaniolă.

 • Mulțumiri Sir Records și Warner Bros.

Romanian on Finalscape is over

The statistics speak for themselves, Romania brings only a very small percentage of visits to this blog.

By December 1st, the Spanish which has a greater potential will therefore replace the Romanian language. I am sorry for my Romanian friends who will, provided they read it, the possibility of consulting my articles in English.

From December 1, 2022, articles will be written in French, the base language of the site, in English and in Spanish.

 • Many thanks to Sir Records and Warner Bros.

Rumania en Finalscape ha terminado

Las estadísticas hablan por sí solas, Rumanía aporta solo un porcentaje muy pequeño de visitas a este blog.

Para el 1 de diciembre, el idioma español, que tiene un mayor potencial, reemplazará al rumano. Lo siento por mis amigos rumanos que tendrán, siempre que lo lean, la posibilidad de consultar mis artículos en inglés.

A partir del 1 de diciembre de 2022, los artículos se escribirán en francés, el idioma base del sitio, en inglés y en español.

 • Gracias a Sir Records y Warner Bros.

Stéphane Guibert (Facebook) / Stéphane Guibert (VK)

Loading