Un ange sur terre pour toi / Un înger pe pământ pentru tine / We are all angels descended to earth

Un ange sur terre pour toi

Prière

« Dans un monde ou la médecine entretien la maladie pour faire des profits, dans un monde ou la technologie nous asservit au lieu de nous servir, dans un monde ou le mensonge rassure et le vérité dérange, dans un monde dans lequel faire le bien est suspect et le mal acclamé, dans un monde ou il faut supplier et se mettre à genoux pour dire « je t’aime », dans ce monde de paillettes et de lumières froides y a-t-il une place pour moi? »

Stéphane Guibert

La lumière ne peut briller que dans un esprit éclairé

« Si tu cherches la lumière ne viens pas te réfugier dans les ténèbres. »

Etes-vous un Ange?

 • Vous avez l’impression que la Terre n’est pas votre place. Vous vous sentez inadéquat, comme si vous ne correspondiez pas à ce monde. Vous avez une idée de la société beaucoup plus avancée que celle dans laquelle nous vivons. Et, plusieurs fois, vous avez envie de quitter cette vie.
 • Vous entendez des histoires sur la cupidité, l’égoïsme et la violence, par exemple, et vous ne pouvez tout simplement pas comprendre comment les êtres humains sont capables de tels choix. Vous vous étonnez des attitudes à votre égard qui semblent si éloignées ou contraires à votre altruisme.
 • Vous êtes ému par la bienveillance: Cela pourrait être un jeune homme aidant une dame à traverser la rue avec ses courses et cela suffit à toucher votre cœur. La générosité vous gagne et est une valeur si forte dans votre cœur que vous avez souvent l’impression d’aider bien plus qu’on ne vous aide.
 • Vous avez tendance à l’isolement: Comme il vous est difficile de vous occuper des âmes troublées, vous préférez vous isoler. Pour vous, la douleur de la solitude est moindre que la douleur de vivre avec des personnes ingrates, égoïstes et mauvaises.
 • Vous vous souciez tout le temps des autres: Vous évaluez constamment si votre entreprise est satisfaite et confortable. Vous êtes également toujours à la recherche d’un moyen d’aider de quelque manière que ce soit.

Nous sommes tous des anges:

La chrysalide qui est notre condition d’humain emprisonne le papillon qui est notre âme. Elle tient captive nos envies , notre individualisme, notre ego, elle métamorphose l’amour infini en amour possessif et exclusif. Le jour de l’éclosion, la beauté du papillon sera le résultat de toute une vie de compréhension, de pardon d’empathie et d’amour.

Ton âme se révèlera et ton véritable voyage commencera.

 • Merci à ZTT Records.

Dédié à mon ami: Rares Mihai Florescu.

Un înger pe pământ pentru tine

Roagă-te

« Într-o lume în care medicina întreține boala pentru profit, într-o lume în care tehnologia ne înrobește în loc să ne slujească, într-o lume în care minciunile calmează și adevărul tulbură, într-o lume în care a face bine este suspect și răul aclamat, într-o lume în care tu trebuie să cerșesc și să îngenunch să spun „te iubesc”,în această lume de sclipici și lumini reci există un loc pentru mine? »

Stéphane Guibert

Lumina poate străluci doar într-o minte iluminată

„Dacă cauți lumina, nu te adăposti în întuneric”.

Esti un inger?

 • Simți că Pământul nu este locul tău. Te simți inadecvat, de parcă nu te încadrezi în această lume. Ai o idee despre societate mult mai avansată decât cea în care trăim. Și, de multe ori, vrei să părăsești această viață.
 • Auzi povesti despre lăcomie, egoism și violență, de exemplu, și pur și simplu nu poți înțelege cum sunt ființele umane capabile de astfel de alegeri. Ești surprins de atitudini față de tine care par atât de îndepărtate sau contrare altruismului tău.
 • Ești mișcat de bunătate: ar putea fi un tânăr care ajută o doamnă să treacă strada cu cumpărăturile ei și asta este suficient pentru a-ți atinge inima. Generozitatea te cucerește și este o valoare atât de puternică în inima ta, încât adesea simți că ajuți mult mai mult decât ești ajutat.
 • Ai tendința de a te izola: Deoarece îți este dificil să faci față sufletelor tulburate, preferați să vă izolați. Pentru tine, durerea singurătății este mai mică decât durerea de a trăi cu oameni nerecunoscători, egoiști și răi.
 • Îți pasă de ceilalți tot timpul: evaluezi constant dacă compania ta este mulțumită și confortabilă. De asemenea, sunteți mereu în căutarea unei modalități de a ajuta în orice fel.

Toți suntem îngeri:

Crisalida, care este condiția noastră umană, închidează fluturele care este sufletul nostru. Ne ține captiv dorințele, individualismul, egoul nostru, ne transformă iubirea infinită în iubire posesivă și exclusivă. În ziua eclozării, frumusețea fluturelui va fi rezultatul unei vieți de înțelegere, iertare, empatie și iubire.

Sufletul tău se va dezvălui și adevărata ta călătorie va începe.

 • Mulțumim ZTT Records.

Dedicat prietenului meu: Rares Mihai Florescu.

An angel on earth for you

Pray

« In a world where medicine maintains disease to make profits, in a world where technology enslaves us instead of serving us, in a world where lies reassure and the truth disturbs, in a world in which doing good is suspect and acclaimed evil, in a world where you have to beg and kneel down to say « I love you », in this world of glitter and cold lights is there a place for me? »

Stéphane Guibert

Light can only shine in enlightened minds

« If you seek the light, don’t take refuge in the darkness. »

Are you an Angel?

 • You feel like Earth is not your place. You feel inadequate, like you don’t fit into this world. You have an idea of ​​society that is much more advanced than the one in which we live. And, many times, you want to leave this life.
 • You hear stories about greed, selfishness and violence, for example, and you simply cannot understand how human beings are capable of such choices. You are surprised by attitudes towards you that seem so far removed from or contrary to your altruism.
 • You are moved by kindness: It could be a young man helping a lady cross the street with her groceries and that is enough to touch your heart. Generosity wins you over and is such a strong value in your heart that you often feel like you are helping much more than you are being helped.
 • You tend to isolate yourself: As it is difficult for you to deal with troubled souls, you prefer to isolate yourself. For you, the pain of loneliness is less than the pain of living with ungrateful, selfish and bad people.
 • You care about others all the time: You constantly evaluate whether your company is satisfied and comfortable. You are also always looking for a way to help in any way.

We are all angels:

The chrysalis which is our human condition imprisons the butterfly which is our soul. It holds captive our desires, our individualism, our ego, it transforms infinite love into possessive and exclusive love. On hatching day, the beauty of the butterfly will be the result of a lifetime of understanding, forgiveness, empathy and love.

Your soul will reveal itself and your true journey will begin.

 • Many thanks to ZTT Records.

Dedicated to my friend: Rares Mihai Florescu.

Stéphane Guibert Facebook / Stéphane Guibert VK

Loading

Il faut vraiment avoir envie de souffrir pour vivre / Chiar trebuie să vrei să suferi pentru a trăi / You really have to want to suffer to live

Il faut vraiment avoir envie de souffrir pour vivre

Comment se conjugue le verbe haïr à la première personne du singulier?

Ignoré par un père que j’aimais, battu par un beau père qui me faisait peur, abusé dans tous les sens du terme, je ne peux que compatir pour la souffrance d’un enfant.

L’idiot du village que j’étais à l’école, l’endormi comme ils m’appelaient c’est soudainement réveillé. Je me bat aujourd’hui pour mes souvenirs et se mal si injustement infligé….

A l’ami qui est en moi, descendre du ciel, c’est remonter de l’enfer.

 • Merci à Claude Vallois, Denis Desrouvres et Atropa Records.

Chiar trebuie să vrei să suferi pentru a trăi

Cum se conjugă verbul a urî la persoana întâi singular?

Ignorat de un tată pe care l-am iubit, bătut de un tată vitreg care m-a speriat, maltratat în toate sensurile cuvântului, nu pot decât să simpatizez cu suferința unui copil.

Idiotul din sat pe care eram la școală, dormitorul cum mă spuneau ei s-a trezit brusc. Lupt pentru amintirile mele și această maltratare aplicată…

Pentru prietenul din mine, a coborî din rai înseamnă a te sus din iad.

 • Mulțumiri lui Claude Vallois, Denis Desrouvres și Atropa Records.

You really have to want to suffer to live

How to conjugate the verb to hate in the first person singular?

Ignored by a father I loved, beaten by a stepfather who scared me, abused in every sense of the word, I can only sympathize with the suffering of a child.

The village idiot that I was in school, the sleeper as I was called suddenly woke up. I fight today for my memories and the harm unjustly inflicted.

To the friend in me, to come down from heaven is to come up from hell.

 • Thanks to Claude Vallois, Denis Desrouvres and Atropa Records.

Stéphane Guibert Facebook / Stéphane Guibert VK

Loading

Ecole Moser: Message personnel /Şcoala Moser Chêne-Bourg Mesaj personal / School Moser Chêne-Bourg Personal message

Ecole Moser Chêne-Bourg

Message personnel

Souviens-toi

Le petit blondinet que tu étais alors que moi j’étais serveur dans le café d’en dessous, toi tu étais élève à l’école Moser. A chaque récréation, tu venais me voir. C’était l’habitude du moment…

Ensuite l’amitié a grandit. Nous avons été faire des billards ensemble, souviens-toi…. Des souvenirs qui n’appartiennent qu’à nous….

Je ne me souviens plus de ton prénom….

J’aimerais réparer le mal que je t’ai fait, m’excuser. J’aimerais aussi te remercier pour ta confiance, pour cette amitié, cette tendresse que je n’ai pas pu capter à ce moment là….

Si tu lis ce message, tu te reconnaitras. J’aimerais te revoir.

Il n’est jamais trop tard pour bien faire.

Şcoala Moser Chêne-Bourg

Mesaj personal

Tine minte

Micul blond care erai când eram chelner în cafeneaua de jos, erai elev la școala Moser. La fiecare recreere, veneai să mă vezi. Era comun pe atunci…

Apoi prietenia a crescut. Jucam biliard impreuna, aminteste-ti….

Te-am înșelat pentru o poveste la telefon și apoi ai dispărut. E atât de prost… Amintiri care ne aparțin doar nouă….

Aș vrea deja să repar răul pe care ți l-am făcut, să-mi cer scuze. Aș vrea să vă mulțumesc și pentru încrederea voastră, pentru această prietenie, această tandrețe pe care nu le-am putut capta în acel moment….

Dacă citești acest mesaj, te vei recunoaște. si as vrea sa te revad.

Niciodată nu este prea târziu să faci bine.

School Moser Chêne-Bourg

Personal message

Remember

The little blond that you were while I was a waiter in the café below, you were a student at the Moser school. At each recreation, you came to see me. It was usual at the time…

Then the friendship grew. We were playing billiards together, remember…. Memories that belong only to us…

I don’t remember your first name…

I would like to repair the evil which I made to you, to apologize. I would also like to thank you for your trust, for this friendship, this tenderness that I could not capture at that time….

If you read this message, you will recognize yourself. and I would like to see you again.

It’s never too late to do well.

Stéphane Guibert sur VK et sur Facebook

Loading

Les guerriers de l’arc-en-ciel / Războinicii Curcubeului / The Rainbow Warriors

*** Les guerriers de l’arc-en-ciel ***

image:

 • « Nous ne serons plus connus comme les non-vaccinés… Nous serons désormais appelés : Les sangs purs! »

Il s’agit de la sagesse du vieux monde qui m’a été transmise directement par les anciens de ma tribu. Il est de ma responsabilité de la transmettre au nouveau monde avec équilibre et beauté :

Le temps est venu où les gens de toutes races, couleurs et croyances mettront de côté leurs différences. Ils se réuniront dans l’amour, l’équilibre et se donneront la main pour guérir la Terre et tous ses enfants. Ils se déplaceront sur la Terre comme un grand arc-en-ciel tourbillonnant, apportant la paix, la compréhension et la guérison partout où ils iront. De nombreuses créatures que l’on croyait disparues ou mythiques referont surface à cette époque ; les grands arbres qui ont disparu reviendront presque du jour au lendemain. Tous les êtres vivants s’épanouiront, tirant leur subsistance du sein de notre mère, la Terre. Guerrier, le moment est venu.


.

*** Războinicii Curcubeului ***

Imagine:

 • « Nu vom mai fi cunoscuți ca Nevaccinații… De acum înainte ne vom numi: Sângele Pur! »

Aceasta este înțelepciunea veche a lumii transmisă mie direct de la bătrânii tribului meu. Este responsabilitatea mea să o transmit noii lumi cu echilibru și frumusețe:

A venit vremea când oamenii de toate rasele, culorile și crezurile își vor lăsa deoparte diferențele. Ei se vor reuni în dragoste, se vor echilibra și se vor uni pentru a vindeca Pământul și toți copiii ei. Ei se vor mișca pe Pământ ca un mare curcubeu învolburat, aducând pace, înțelegere și vindecare oriunde ar merge. Multe creaturi despre care se crede că sunt dispărute sau mitice vor reapărea în acest moment; copacii mari care au dispărut se vor întoarce aproape peste noapte. Toate ființele vii vor înflori, trăgând hrană din pântecele mamei noastre, Pământul. Războinicul, a venit timpul.

*** The Rainbow Warriors ***

Picture:

 • « We will no longer be known as the Unvaccinated… We will henceforth be called: The Purebloods! »

This is old world wisdom passed down to me directly from the elders of my tribe. It is my responsibility to transmit it to the new world with balance and beauty:

The time has come when people of all races, colors and creeds will put aside their differences. They will come together in love, balance and join hands to heal the Earth and all of her children. They will move across the Earth like a great swirling rainbow, bringing peace, understanding and healing wherever they go. Many creatures believed to be extinct or mythical will resurface at this time; the great trees that have disappeared will return almost overnight. All living beings will flourish, drawing sustenance from the womb of our mother, the Earth. Warrior, the time has come.

Stéphane Guibert FaceBook / Stéphane Guibert VK

Loading

Ces images qui nous parlent / Aceste imagini care ne vorbesc / These images that speak to us

Ces images qui nous parlent

« C’est avec des yeux d’adulte que je vois ce monde mais c’est avec un cœur et une âme d’enfant que je le conçois. »

Ce n’est pas un signe de bonne santé mentale que d’être adapté à une société malade.

L’éveil sera douloureux!

Dans un monde ou la médecine entretien la maladie pour faire des profits, dans un monde ou la technologie nous asservit au lieu de nous servir, dans un monde ou le mensonge rassure et le vérité dérange, dans un monde dans lequel faire le bien est suspect et le mal acclamé, dans un monde ou il faut supplier et se mettre à genoux pour dire « je t’aime », dans ce monde de paillettes et de lumières froides y a-t-il une place pour moi?

G.S

Aceste imagini care ne vorbesc

„Cu ochii de adulți văd această lume, dar cu o inimă și un suflet de copil o concep.”

Nu este un semn de sănătate mintală bună să fii adaptat la o societate bolnavă.

Trezirea va fi dureroasă!

Într-o lume în care medicina întreține boala pentru profit, într-o lume în care tehnologia ne înrobește în loc să ne slujească, într-o lume în care minciunile calmează și adevărul tulbură, într-o lume în care a face bine este suspect și răul aclamat, într-o lume în care tu trebuie să cerșesc și să îngenunch să spun „te iubesc”,în această lume de sclipici și lumini reci există un loc pentru mine?

G.S

These images that speak to us

« It is with adult eyes that I see this world but it is with a heart and a soul of a child that I conceive it. »

It is not a sign of good mental health to be adapted to a sick society.

The awakening will be painful!

In a world where medicine maintains disease to make profits, in a world where technology enslaves us instead of serving us, in a world where lies reassure and the truth disturbs, in a world in which doing good is suspect and acclaimed evil, in a world where you have to beg and kneel down to say « I love you », in this world of glitter and cold lights is there a place for me?

G.S

Stéphane Guibert Facebook / Stéphane Guibert VK

Loading

La lumière ne peut briller que dans un esprit éclairé / Lumina poate străluci doar într-o minte iluminată / Light can only shine in enlightened minds

La lumière ne peut briller que dans un esprit éclairé

« Si tu cherches la lumière ne viens pas te réfugier dans les ténèbres. »

Ces deux phrases expliquent à elles seules l’état de notre monde…

Stéphane Guibert

Lumina poate străluci doar într-o minte iluminată

„Dacă cauți lumina, nu te adăposti în întuneric”.

Numai aceste două propoziții explică starea lumii noastre…

Stéphane Guibert

Light can only shine in enlightened minds.

« If you seek the light, don’t take refuge in the darkness. »

These two sentences alone explain the state of our world…

Stéphane Guibert

Stéphane Guibert FaceBook / Stéphane Guibert VK

Loading

En se regardant dans le miroir… / Uită-te la tine… / Looking at yourself in the mirror…

En se regardant dans le miroir…

…serions-nous plus beau que notre propre reflet?

Ou alors. allons nous continuer à nous mentir?

L’éveil sera douloureux

Pas besoin d’école, pas besoin d’études pour comprendre le monde dans lequel nous vivons. Malheureusement, la vie ne nous laisse pas d’autre choix que celui d’avancer ou de mourir.

Sur quel chemin vais-je m’engager ?

Illustration sonore :

 • Truman show Raising The Sail
 • Truman Show  Truman Sleeps

Uită-te la tine…

… suntem mai frumoși decât propria noastră reflectare?

Sau. o să continuăm să ne mințim unul pe altul?

Trezirea va fi dureroasă

Nu este nevoie de școală, nu este nevoie de studii pentru a înțelege lumea în care trăim. Din păcate, viața nu ne lasă de ales decât să mergem mai departe sau să murim.

Ce cale o să merg?

 • Truman show  Raising The Sail
 • Truman Show  Truman Sleeps

Looking at yourself in the mirror…

…are we more beautiful than our own reflection?

Or will we continue to lie to ourselves?

The awakening will be painful

No need for school, no need for studies to understand the world in which we live. Unfortunately, life leaves us no choice but to move on or die.

What path am I going to take?

Sound illustration :

 • Truman show Raising The Sail
 • Truman Show  Truman Sleeps

Stéphane Guibert (Facebook) / Stéphane Guibert (VK)

Loading

« heureux sont ceux qui ont l’esprit simple car le royaume des cieux leur appartient » / „Fericiți cei simpli la minte, că a lor este împărăția cerurilor” / « Happy are the simple-minded, for theirs is the kingdom of heaven »

« heureux sont ceux qui ont l’esprit simple car le royaume des cieux leur appartient »

Souvent taxé de théoricien du complot, souvent mis au ban de la société, rien n’empêche au blog « Finalscape » d’être recensé comme un site à retombée mondiale.

Je suis le seul contributeur des articles qui alimentent ce blog. Je travail en étroite collaboration avec des lanceurs d’alerte aux 4 coins du globe.

Les sources sont fiables à 95% selon les statistiques officielles mais quand je me trompe, je reviens systématiquement en arrière en faisant des excuses.

Je ne prétend pas changer la face du monde je n’en ai ni la force ni la carrure. Par le biais de mes articles j’offre simplement l’opportunité à mes lecteurs de se poser les bonne questions.

Vidéo:

Permettez-moi de me laisser aller avec un gars qui au fil du temps est devenu un ami, Roger Waters.

„Fericiți cei simpli la minte, că a lor este împărăția cerurilor”

Adesea taxat ca un teoretician al conspirației, adesea exclus din societate, nimic nu împiedică blogul Finalscape să fie catalogat ca site cu impact global.

Sunt singurul colaborator al articolelor care alimentează acest blog. Lucrez îndeaproape cu avertizorii din întreaga lume.

Sursele sunt de încredere în proporție de 95% conform statisticilor oficiale, dar când greșesc, mă întorc sistematic și îmi pun scuze.

Nu mă prefac că schimb fața lumii, nu am nici puterea, nici energia. Prin articolele mele, pur și simplu le ofer cititorilor mei posibilitatea de a-și pune întrebările potrivite.

Videos:

Lasă-mă să zbor, cu un tip care a devenit prieten cu timpul,

« Happy are the simple-minded, for theirs is the kingdom of heaven »

Often taxed as a conspiracy theorist, often ostracized from society, nothing prevents the « Finalscape » blog from being listed as a site with global impact.

I am the only contributor of the articles that feed this blog. I work closely with whistleblowers around the world.

The sources are 95% reliable according to official statistics but when I’m wrong, I systematically go back and make excuses.

I do not claim to change the face of the world, I have neither the strength nor the build. Through my articles I simply offer the opportunity to my readers to ask themselves the right questions.

Videos:

Allow me to let loose with a guy who over time has become a friend, Roger Waters.

Stéphane Guibert Facebook / Stéphane Guibert VK

Loading

Voir ou ne pas voir / Vedea sau a nu vedea / To see or not to see

Voir ou ne pas voir

Si tu crois en une entité divine sans ne jamais l’avoir vue, conçois dès lors qu’il te soit possible de ne pas voir ce qui est autour de toi en permanence, la vérité.

L’essentiel est invisible pour les yeux.

Vidéo:

 • Un prince à New-York « Soul glo »

Vedea sau a nu vedea

Dacă crezi într-o entitate divină fără să fi văzut-o vreodată, concepe deci că este posibil pentru tine să nu vezi permanent ce este în jurul tău, adevărul.

Ceea ce este esențial este invizibil pentru ochi.

Video:

 • Coming to America « Soul glo »

To see or not to see

If you believe in a divine entity without ever having seen it, conceive then that it is possible for you not to see what is around you permanently, the truth.

What is essential is invisible to the eyes.

Video:

 • Coming to America « Soul glo »

Stéphane Guibert / Rares Mihai Florescu

Loading

Cette société est désespérément malade / Această societate este extrem de bolnavă / This society is desperately sick

 • Vidéo en français, sous-titrée en anglais.
 • Video în franceză, subtitrat în engleză.
 • Video in French, subtitled in English.

Cette société est désespérément malade

« Ce n’est pas un signe de bonne santé mentale que d’être adapté à une société malade »

On me reproche souvent de ne pas être dans le moule,  faire bande à part certains vont même jusqu’à me dire que je devrais aller voir un psychiatre mais quand:

Dans un monde ou la médecine entretien la maladie pour faire des profits, dans un monde ou la technologie nous asservit au lieu de nous servir, dans un monde ou le mensonge rassure et le vérité dérange, dans un monde dans lequel faire le bien est suspect et le mal acclamé, dans un monde ou il faut supplier et se mettre à genoux pour dire « je t’aime », dans ce monde de paillettes et de lumières froides y a-t-il une place pour moi?

Je revendique haut et fort mon inadaptation à cet asyle psychiatrique à ciel ouvert!

Această societate este extrem de bolnavă

„A fi adaptat la o societate bolnavă nu este un semn de sănătate mintală bună”

Deseori sunt criticat că nu mă conformez, că m-am exclus din grup, unii chiar îmi spun că ar trebui să merg la psihiatru, dar când:

Într-o lume în care medicina întreține boala pentru profit, într-o lume în care tehnologia ne înrobește în loc să ne slujească, într-o lume în care minciunile calmează și adevărul tulbură, într-o lume în care a face bine este suspect și răul aclamat, într-o lume în care tu trebuie să cerșesc și să îngenunch să spun „te iubesc”,în această lume de sclipici și lumini reci există un loc pentru mine?

Îmi declar tare și clar respingerea acestui azil mintal în aer liber!

This society is desperately sick

« Being adapted to a sick society is not a sign of good mental health »

I am often criticized for not being in the mould, standing apart some even go so far as to tell me that I should go see a psychiatrist but when:

In a world where medicine maintains disease to make profits, in a world where technology enslaves us instead of serving us, in a world where lies reassure and the truth disturbs, in a world in which doing good is suspect and acclaimed evil, in a world where you have to beg and kneel down to say « I love you », in this world of glitter and cold lights is there a place for me?

I proclaim loud and clear my non-adaptation to this open-air psychiatric asylum!

Stéphane Guibert (Facebook) / Stéphane Guibert (VK) / Instagram

Loading