Joël Fajerman « Flower’s love » / Joël Fajerman « Flower’s love » / Joël Fajerman « Flower’s love »

Joël Fajerman « Flower’s love »

La nature vous tire sa révérence

Ce qu’il faut vraiment savoir c’est que selon le rapport du WWF rendu récemment, en 50 ans nous avons perdu :

 • 65% du vivant sur la terre
 • 80% des Hirondelles
 • 80% des insectes et de la biodiversité

Le monde de la biodiversité est en train de s’écrouler sous nos pas alors que conscients des dangers que font courir les pesticides et autres actes démesurés à notre environnement, on en remet une couche pour les 5 prochaines années avec notamment le Glyphosate, nouvelle génération de l’agent orange utilisé lors de la guerre du Vietnam.

Flower’s love:

Le très beau thème instrumental du compositeur Joël Fajerman. Ce sont les fleurs qui inspirèrent ce musicien dont la musique intemporelle résonnera toujours dans les cœurs des amoureux de la nature. (Vidéo).

 • Joël Fajerman « Flower’s love (1982) édité sous le label – Philips –
 • Musique de l’intro finale : Xymox « A day » (1985) édité sous le label – 4 AD –

Joël Fajerman « Flower’s love »

Natura se înclină în fața ta

Ceea ce trebuie să știți este că, conform raportului recent lansat WWF, în 50 de ani am pierdut:

 • 65% din cei vii de pe pământ.
 • 80% din rândunici.
 • 80% din insecte și biodiversitate.

Lumea biodiversității se prăbușește sub picioarele noastre, în timp ce conștienți de pericolele pe care le prezintă pesticidele și alte acte disproporționate asupra mediului nostru, vom pune un strat înapoi în următorii 5 ani, în special cu glifosatul, noua generație de agent portocaliu folosit. în timpul războiului din Vietnam.

Flower’s love:

Foarte frumoasa tema instrumentala a compozitorului Joël Fajerman. Florile l-au inspirat pe acest muzician a cărui muzică atemporală va rezona întotdeauna în inimile iubitorilor de natură. (Video).

 • Joël Fajerman „Flower’s love (1982) publicat sub eticheta – Philips –
 • Muzica intro-ului final: Xymox « A day » (1985) publicat sub eticheta – 4 AD –

Joël Fajerman « Flower’s love »

Nature bows to you

What you need to know is that according to the recently published WWF report, in 50 years we have lost:

 • 65% of the living on earth
 • 80% of swallows
 • 80% of insects and biodiversity

The world of biodiversity is collapsing under our feet while aware of the dangers posed by pesticides and other disproportionate acts to our environment, we are putting a layer on it for the next 5 years with in particular Glyphosate, new generation of Agent Orange used during the Vietnam War.

Flower’s love:

The very beautiful instrumental theme of the composer Joël Fajerman. Flowers inspired this musician whose timeless music will always resonate in the hearts of nature lovers. (Video).

 • Joël Fajerman « Flower’s love (1982) published under the label – Philips –
 • Music of the final intro: Xymox « A day » (1985) published under the label – 4 AD –

Stéphane Guibert VK

Loading

Expériences cymatiques / Experimente cimatice / Cymatic Experiments

Expériences cymatiques

La cymatique (du grec ancien : κῦμα, romanisée : kyma, lit. ’vague’) est un sous-ensemble de phénomènes vibratoires modaux. Le terme a été inventé par Hans Jenny (1904-1972), un disciple suisse de l’école philosophique connue sous le nom d’anthroposophie. En règle générale, la surface d’une plaque, d’un diaphragme ou d’une membrane vibre et les régions de déplacement maximum et minimum sont rendues visibles dans une fine couche de particules, de pâte ou de liquide. Différents motifs émergent dans le milieu excitateur en fonction de la géométrie de la plaque et de la fréquence d’entraînement.

L’appareil utilisé peut être simple, comme le bol à bec chinois, dans lequel les poignées en cuivre sont frottées et font vibrer les éléments inférieurs en cuivre. D’autres exemples incluent la plaque Chladni et le soi-disant cymascope.

Nigel Stanford, la maîtrise des éléments par la musique

Au rythme de sa musique envoûtante, Nigel Standford joue avec les éléments : le sable dessine de superbes rosaces, l’eau se tortille dans tous les sens, le feu danse de mille flammes et l’électricité nous éblouit.

Un véritable spectacle où se mêlent musique, science et ingéniosité. On se croirait presque chez le célèbre inventeur Nikola Tesla.

Experimente cimatice

Cimatica (din greaca veche: κῦμα, romanizat: kyma, lit. „undă”) este un subset de fenomene vibraționale modale. Termenul a fost inventat de Hans Jenny (1904-1972), un discipol elvețian al școlii filozofice cunoscută sub numele de antroposofie. De obicei, suprafața unei plăci, diafragme sau membrane vibrează, iar regiunile de deplasare maximă și minimă sunt făcute vizibile într-un strat subțire de particule, pastă sau lichid. În mediul interesant apar diferite modele, în funcție de geometria plăcii și de frecvența de antrenare.

Dispozitivul folosit poate fi simplu, precum bolul chinezesc cu cioc, în care mânerele din cupru sunt frecate și elementele inferioare din cupru vibrează. Alte exemple includ placa Chladni și așa-numitul cymascope.

Nigel Stanford, stăpânind elementele prin muzică

În ritmul muzicii sale obsedante, Nigel Standford se joacă cu elementele: nisipul atrage rozete frumoase, apa se învârte în toate direcțiile, focul dansează cu o mie de flăcări și electricitatea ne uimește. Un adevărat spectacol care combină muzica, știința și ingeniozitatea.

Se simte aproape ca celebrul inventator Nikola Tesla.

Cymatic Experiments

Cymatics (from Ancient Greek: κῦμαromanized: kymalit. ‘wave’) is a subset of modal vibrational phenomena. The term was coined by Hans Jenny (1904-1972), a Swiss follower of the philosophical school known as anthroposophy. Typically the surface of a plate, diaphragm, or membrane is vibrated, and regions of maximum and minimum displacement are made visible in a thin coating of particles, paste, or liquid. Different patterns emerge in the excitatory medium depending on the geometry of the plate and the driving frequency.

The apparatus employed can be simple, such as the Chinese spouting bowl, in which copper handles are rubbed and cause the copper bottom elements to vibrate. Other examples include the Chladni Plate and the so-called cymascope.

Nigel Stanford, mastering the elements through music

To the rhythm of his haunting music, Nigel Standford plays with the elements: the sand draws superb rosettes, the water wriggles in all directions, the fire dances with a thousand flames and the electricity dazzles us.

A real show where music, science and ingenuity mingle. It almost feels like the famous inventor Nikola Tesla.

Stéphane Guibert VK

Loading

La génération qui va sauver la planète? / Generația care va salva planeta? / The generation that will save the planet?

La génération qui va sauver la planète?

« L’habit ne fait pas le moine. »

Sur mon fil d’actualité VK je suis tombé sur cette image dont la légende ironise en sous-entendant qu’avec la jeunesse d’aujourd’hui, le point de non retour est atteint.

Pour commencer, je ne suis pas d’accord avec ce préjugé. De par mes occupations professionnelles et extra-professionnelles je suis énormément entouré par des enfants et adolescents âgés de 13-18 ans. Ces jeunes sont très ouverts et remettent  souvent en question ce que les médias et ce que l’école leur enseigne. La plupart d’entre eux se posent les bonnes questions et réfléchissent aux moyens de ne pas répéter les erreurs inlassablement commises de génération en génération. Ensuite, l’auteur de la photo semble oublier un détail qui a son importance, nous sommes l’héritage de cette jeunesse. Ne serait-ce pas à nous, nos parents et grands-parents de se questionner sur le challenge forcé que nous imposons à ces jeunes qui ne demandent finalement pas mieux que de vivre?

J’ai foi en la jeunesse d’aujourd’hui bien plus qu’envers le troupeau de moutons dégénérés que sont devenus leurs parents!

Generația care va salva planeta?

„Nu vă lăsați păcăliți de aparențe”.

Pe fluxul meu de știri VK am dat peste această imagine a cărei legenda implică în mod ironic că, cu tineretul de astăzi, s-a atins punctul fără întoarcere.

Pentru început, nu sunt de acord cu această prejudecată. Datorita ocupatiilor mele profesionale si extraprofesionale, sunt inconjurat de copii si adolescenti cu varste intre 13-18 ani. Acești tineri sunt foarte deschiși și adesea pun la îndoială ce le învață mass-media și ce le învață școala. Cei mai mulți dintre ei își pun întrebările potrivite și se gândesc la modalități de a evita repetarea greșelilor făcute neobosit din generație în generație. Apoi, autorul fotografiei pare să uite un detaliu care este important, noi suntem moștenirea acestui tineret. N-ar fi de la noi, părinții și bunicii noștri, să punem la îndoială provocarea forțată pe care o impunem acestor tineri care până la urmă nu cer nimic mai bun decât să trăiască?

Am încredere în tinerețea de azi mult mai mult decât în ​​turma de oi degenerate în care au devenit părinții lor!

The generation that will save the planet?

« Do not be fooled by appearances. »

On my VK news feed I came across this image whose caption ironically implies that with today’s youth, the point of no return has been reached.

To begin with, I do not agree with this prejudice. Due to my professional and extra-professional occupations, I am surrounded by children and adolescents aged 13-18. These young people are very open and often question what the media and what school teaches them. Most of them ask themselves the right questions and think about ways to avoid repeating the mistakes tirelessly made from generation to generation. Then, the author of the photo seems to forget a detail which is important, we are the heritage of this youth. Wouldn’t it be up to us, our parents and grandparents, to question the forced challenge that we impose on these young people who ultimately ask for nothing better than to live?

I have faith in today’s youth much more than in the herd of degenerate sheep that their parents have become!

Stéphane Guibert VK

Loading

Tout est connexion / Totul este conexiune / Everything is connection

***** Tout est connexion *****

« Aimer une personne pour son apparence, c’est comme aimer un livre pour sa couverture. Prends le temps de l’ouvrir car le cœur est comme la mer, c’est dans ses profondeurs que l’on y découvre ses plus grandes richesses. »

Sound illustration:

 • Thomas Bergersen « Empire of Angels »
 • Oliver Shanti and Friends « Journey to shamballa »
 • Enigma « We are all connected »
 • Moby « innocent »
 • Glodio Cristelo « Someone like you »

***** Totul este conexiune *****

„A iubi o persoană pentru aspectul său este ca și cum ai iubi o carte pentru coperta ei. Fă-ți timp să o deschizi pentru că inima este ca marea, în adâncul ei îi descoperim cele mai mari bogății.”

Sound illustration:

 • Thomas Bergersen « Empire of Angels »
 • Oliver Shanti and Friends « Journey to shamballa »
 • Enigma « We are all connected »
 • Moby « innocent »
 • Glodio Cristelo « Someone like you »

***** Everything is connection *****

“Loving a person for his appearance is like loving a book for its cover. Take the time to open it because the heart is like the sea, it is in its depths that we discover its greatest riches.”

Sound illustration:

 • Thomas Bergersen « Empire of Angels »
 • Oliver Shanti and Friends « Journey to shamballa »
 • Enigma « We are all connected »
 • Moby « innocent »
 • Glodio Cristelo « Someone like you »

Stéphane Guibert VK

Loading

Après moi le déluge / După mine potopul / After me the flood

« Après moi le déluge »

Tant qu’il y aura un morceau de viande dans l’assiette et une bonne série à regarder sur Netflix, les moutons resteront des moutons!

Dans cet article, je reprends la réponse que j’avais donné concernant le commentaire que l’on avait fait à la suite de l’une de mes publications.

L’éveil sera pénible pour ceux qui supporteront le choc!

A mon avis et bien qu’il soit très pessimiste, la France est gangrénée par une majorité de veaux pour ne pas parler de moutons plus incultes et crétins les uns que les autres. Une gangrène si purulente que la seule chose qui reste à faire pour que la situation évolue dans le bon sens, c’est de crever l’abcès. Aucune manifestation ni révolte ne fera progresser les choses tant que l’individualisme et le déni resteront les mots clefs de notre belle société. Toutefois, si on s’occupais vraiment des effets du problème, on en annihilerait en même temps la cause, ce qui fait qu’il ne resterait plus grand monde sur le territoire français comme partout ailleurs dans le monde. Nous sommes des êtres divins et créateurs bien sur; simplement faut-il en prendre conscience …

„După mine potopul”

Atâta timp cât există o bucată de carne în farfurie și un serial bun de urmărit pe Netflix, oaia va rămâne oaie!

În acest articol, preiau răspunsul pe care l-am dat cu privire la comentariul care a fost făcut în urma uneia dintre publicațiile mele.

Trezirea va fi dureroasă pentru cei care suportă șocul!

După părerea mea, deși foarte pesimistă, Franța este afectată de o majoritate de viței, ca să nu mai vorbim de oi, unii mai needucați și mai proști decât ceilalți. Gangrenă atât de purulentă încât tot ce rămâne este să spargi abcesul pentru ca situația să evolueze în direcția corectă. Nicio demonstrație sau revoltă nu va duce lucrurile înainte, atâta timp cât individualismul și negarea rămân cuvintele de ordine ale frumoasei noastre societăți. Dar dacă am aborda cu adevărat efectele problemei, am anihila în același timp cauza, ceea ce înseamnă că nu ar mai rămâne mulți oameni pe pământul francez sau oriunde altundeva în lume. Desigur, suntem ființe divine și creatoare; trebuie doar sa fii constient de asta…

“After me the flood”

As long as there is a piece of meat on the plate and a good series to watch on Netflix, sheep will remain sheep!

In this article, I take up the response I gave regarding the comment that was made following one of my publications.

The awakening will be painful for those who bear the shock!

In my opinion, although it is very pessimistic, France is plagued by a majority of calves, not to mention sheep, each more uneducated and stupid than the other. Gangrene so purulent that the only thing left to do for the situation to evolve in the right direction is to burst the abscess. No demonstration or revolt will move things forward as long as individualism and denial remain the key words of our beautiful society. However, if we really dealt with the effects of the problem, we would at the same time annihilate the cause, which means that there would not be many people left on French territory like anywhere else in the world. We are divine and creative beings of course; we just have to be aware of it…

Loading

Nous tissons nous-même notre matrice / Ne țesem propria matrice / We weave our own matrix

Nous tissons nous-même notre matrice

« La fin des temps » par Samuel Stemmer

Lorsque ceux qui ont l’habitude d’appuyer sur un interrupteur pour avoir de la lumière et que le jour ou la lumière ne brillera plus sera arrivé, ceux que je qualifie de moutons ou de zombies seront les premiers à être emportés par cette lame de fond, ce raz-de-marée qui, sournoisement se profile à l’horizon.

Ceux qui aujourd’hui sont ostracisés, mis au ban de la société et souvent jetés en pâture sur la place publique seront quant à eux, les chevaliers blancs et l’élite de demain.

La vaccination ARN Messager nous lie à une technologie faisant de nous les possédés du XXIème siècle. Cette multitude addicte aux écrans en est l’indéniable démonstration et au delà de l’aspect financier et sanitaire, la résultante de la covid-19 aura des répercutions spirituelles dont l’ampleur sera biblique….

La physique quantique nous suggère que cette vaste campagne de vaccination aura des répercutions sur la structure même de l’âme humaine.

L’enfer est pavé de bonnes intentions et main dans la main il travaille en étroite collaboration avec notre consentement, notre libre arbitre.

Ne țesem propria matrice

„Sfârșitul vremurilor” de Samuel Stemmer

Când cei obișnuiți să acționeze un întrerupător și va veni ziua în care lumina nu mai strălucește, cei pe care îi numesc oaia panurg sau zombii vor fi primii duși de acest mare val care înaintează furiș spre orizont. . .

Cei care astăzi sunt ostracizați, excluși din societate și deseori aruncați la pășune în piața publică vor fi cavalerii albi, elita de mâine.

Vaccinarea cu ARN mesager ne conectează la o tehnologie care face din noi sufletele blestemate ale secolului XXI. Această mulțime dependentă de ecrane este demonstrația de netăgăduit și dincolo de aspectul financiar și de sănătate, rezultatul covid-19 va avea repercusiuni spirituale de o amploare biblică…

Fizica cuantică ne sugerează că această vastă campanie de vaccinare va avea repercusiuni asupra însăși structurii sufletului uman.

Iadul este pavat cu bune intenții și mână în mână, el colaborează strâns cu acordul nostru, liberul nostru arbitru.

We weave our own matrix

“The End of Times” by Samuel Stemmer

When those who are used to pressing a switch to have light and the day when the light will no longer shine has arrived, those whom I describe as panurge sheep or zombies will be the first to be swept away by this groundswell, this tidal wave which sneakily looms on the horizon.

Those who today are ostracized, ostracized from society and often thrown out to pasture in the public square will be the white knights, the elite of tomorrow.

Messenger RNA vaccination binds us to a technology that makes us the possessed of the 21st century. This multitude addicted to screens is the undeniable demonstration and beyond the financial and health aspect, the result of covid-19 will have spiritual repercussions whose magnitude will be biblical….

Quantum physics suggests to us that this vast vaccination campaign will have repercussions on the very structure of the human soul.

Hell is paved with good intentions and hand in hand, it works closely with our consent, our free will.

Stéphane Guibert VK

Loading

Brothers in arms / Brothers in arms / Brothers in arms

***** Dire Straits *****

« Brothers in arms »

Nous aspirons à la paix et à l’amour sur cette terre.

Prière:

Dans l’éclat de ton être, que la lumière intérieure brille éternellement. Nourris l’amour en toi, cette flamme sacrée qui guide chaque pas sur le chemin de la vie. Ne laisse jamais la lumière en toi s’éteindre, car elle est le reflet de l’amour divin qui réside dans chaque âme. Que ton cœur soit le phare illuminant les ténèbres, répandant la bienveillance et la compassion. Ainsi, dans chaque instant, tu seras le porteur de la lumière, tissant des liens d’amour qui transcendent l’éphémère.

***** Dire Straits *****

« Brothers in arms »

Tânjim după pace și iubire pe acest pământ.

Roagă-te:

În strălucirea ființei tale, lumina interioară să strălucească veșnic. Hrănește iubirea din tine, această flacără sacră care ghidează fiecare pas pe calea vieții. Nu lăsa niciodată să se stingă lumina din tine, pentru că este o reflectare a iubirii divine care locuiește în fiecare suflet. Fie ca inima ta să fie farul care luminează întunericul, răspândind bunătate și compasiune. Astfel, în fiecare moment, vei fi purtător de lumină, țesând legături de iubire care transcend efemerul.

***** Dire Straits *****

« Brothers in arms »

We long for peace and love on this earth.

Pray:

In the radiance of your being, may the inner light shine eternally. Nourish the love in you, this sacred flame that guides each step on the path of life. Never let the light within you go out, for it is a reflection of the divine love that resides in every soul. May your heart be the beacon illuminating the darkness, spreading kindness and compassion. Thus, in each moment, you will be the bearer of light, weaving bonds of love that transcend the ephemeral.

Stéphane Guibert VK

Loading

La nature prendra toujours le dessus / Natura va prelua mereu / Nature will always take over

La nature prendra toujours le dessus

Escalade d’un barrage hydrolique par un troupeau de bouquetins des Alpes. Magnifique sens de l’équilibre et incroyable maîtrise du vide !

Natura va prelua mereu

Urcarea unui baraj hidroelectric de către o turmă de ibexi alpini. Magnific simț al echilibrului și stăpânire incredibilă a vidului!

Nature will always take over

Climbing a hydroelectric dam by a herd of Alpine ibexes. Magnificent sense of balance and incredible mastery of the void!

Stéphane Guibert VK

Loading

La vie est trop courte pour les regrets / „Viața este prea scurtă pentru regrete.” / “Life is too short for regrets.”

« La vie est trop courte pour les regrets. »

 • « La vie est trop courte pour se réveiller avec des regrets. Aime ceux qui le méritent, oublie les autres. »

Si tu te donnes corps et âme pour l’être aimé, si pour lui tu es capable de déplacer des océans et des montagnes et qu’en retour, tu te retrouves avec quelques grains de sable et un peu d’eau sale sur un trottoir, c’est que tu t’es trompé.

Dans ce cas, fuis cette personne, fuis-là le plus rapidement et le plus loin qu’il te soit possible de le faire sans ne jamais te retourner. Fais en sorte que ton avenir soit devant et non derrière toi parce qu’il t’appartient. Ne sois pas le prisonnier de tes sentiments, ne sois pas l’esclave des autres et reste ton propre maître.

Respire la vie à pleins poumons. Elle est belle mais elle est courte. Ne gaspilles pas ton temps inutilement.

 • Merci à Polydor Records.
 • Merci au label Columbia / Sony Music

„Viața este prea scurtă pentru regrete.”

 • « Viața este prea scurtă pentru a te trezi cu regrete. Iubiți-i pe cei care merită, uitați-i pe ceilalți. »

Dacă îți dai trupul și sufletul persoanei iubite, dacă pentru ei ești capabil să miști oceanele și munții și când te întorci vei ajunge cu câteva boabe de nisip și puțină apă murdară pe un trotuar, c este pentru că ai fost gresit.

În acest caz, fugiți de acea persoană, fugiți cât mai repede și cât mai departe posibil, fără să vă uitați vreodată înapoi. asigura-te ca viitorul tau este in fata si nu in spatele tau pentru ca este al tau. Nu fi prizonierul sentimentelor tale, nu fi sclavul altora și rămâne propriul tău stăpân.

Respiră profund viața, da viața este frumoasă, dar nu este eternă. Nu vă pierdeți timpul inutil.

 • Mulțumiri Polydor Records.
 • Mulțumim Columbia Records / Sony Music.

“Life is too short for regrets.”

 • “Life is too short to wake up with regrets. Love those who deserve it, forget the others.”

If you give yourself body and soul to your loved one, if for him you are able to move oceans and mountains and in return you end up with a few grains of sand and a little dirty water on a sidewalk is that you made a mistake.

In this case, run away from that person, run away as quickly and as far as possible without ever looking back. make sure that your future is in front and not behind you because it is yours. Do not be the prisoner of your feelings, do not be the slave of others and remain your own master.

Breathe life to the fullest. She is beautiful but she is short. Don’t waste your time unnecessarily.

 • Many thanks to Polydor Records.
 • Many thanks to Columbia Records / Sony Music

Stéphane Guibert

Loading

Quand l’océan devient phosphorescent en Tasmanie / Când oceanul devine fosforescent în Tasmania / When the ocean becomes phosphorescent in Tasmania

Quand l’océan devient phosphorescent en Tasmanie

Le phénomène, observé en plusieurs endroits de l’île, est parfaitement naturel. On se croirait presque dans le film « Avatar »

Un étrange phénomène attire les curieux en Tasmanie. Le long d’une plage, près de George Town, dans le nord de cette île du sud-est de l’Australie, l’océan est soudainement devenu phosphorescent. En pleine nuit, l’eau s’est illuminée d’une lumière bleue quasi surnaturelle.

La magie de la bioluminescence

Le phénomène est en réalité parfaitement naturel. Il est le résultat de la bioluminescence : l’émission de lumière par des êtres vivants, comme le décrit Arte. Dans les eaux de Tasmanie, ce halo lumineux bleuté est produit par un petit organisme vivant unicellulaire appelé Noctiluca scintillans. Ce minuscule prédateur marin, qui se nourrit de plancton, génère de la lumière afin d’attirer ses proies.

Produire de la lumière permet à de nombreuses espères marines de survivre. Si la bioluminescence sert d’appât à certaines, elle fait office de camouflage pour d’autres.

    

Când oceanul devine fosforescent în Tasmania

Fenomenul, observat în mai multe locuri de pe insulă, este perfect natural. Aproape ca în filmul „Avatar”

Un fenomen ciudat atrage oameni curioși în Tasmania. De-a lungul unei plaje de lângă George Town, în nordul acestei insule din sud-estul Australiei, oceanul a devenit brusc fosforescent. În miezul nopții, apa s-a luminat cu o lumină albastră aproape supranaturală.

Magia bioluminiscenței

Fenomenul este de fapt perfect natural. Este rezultatul bioluminiscenței: emisia de lumină de către ființele vii, așa cum o descrie Arte. În apele Tasmaniei, acest halou luminos albăstrui este produs de un mic organism viu unicelular numit Noctiluca scintillans. Acest mic prădător marin, care se hrănește cu plancton, generează lumină pentru a atrage prada.

Producerea de lumină permite multor specii marine să supraviețuiască. Dacă bioluminiscența servește drept momeală pentru unii, pentru alții servește drept camuflaj.

    

When the ocean becomes phosphorescent in Tasmania

The phenomenon, observed in several places on the island, is perfectly natural. Almost like being in the movie « Avatar »

A strange phenomenon is drawing curious people to Tasmania. Along a beach near George Town in the north of this southeastern Australian island, the ocean suddenly turned phosphorescent. In the middle of the night, the water lit up with an almost supernatural blue light.

The magic of bioluminescence

The phenomenon is actually perfectly natural. It is the result of bioluminescence: the emission of light by living beings, as Arte describes it. In Tasmanian waters, this bluish luminous halo is produced by a small single-celled living organism called Noctiluca scintillans. This tiny marine predator, which feeds on plankton, generates light to attract prey.

Producing light allows many marine species to survive. If bioluminescence serves as bait for some, it serves as camouflage for others.

Here in California…

Stéphane Guibert Facebook / Stéphane Guibert VK

Loading