Rares Mihai Florescu: Une partie de pêche avec un ami / Rares Mihai Florescu: O excursie la pescuit cu un prieten / Rare Mihai Florescu: A fishing trip with a friend

***** Rares Mihai Florescu *****

Une partie de pêche avec un ami

Violon, pêche, voitures aventure et amitié. Des passions que nous avons en commun.

Laissez-moi vous présenter ce jeune Roumain avec qui je partage une amitié hors normes depuis trois ans. Talentueux dans sont art, le violon, doué d’une patience hors norme, d’un altruisme et de la sensibilité d’un ange, ce jeune virtuose ne pourra qu’émerveiller les oreilles du commun des mortels avec sa musique.

Découvrez-le dans cet article et suivez-le sur les réseaux sociaux. A court terme, son nom se retentira dans la sphère internationale et dans l’histoire de la musique.

Mon cher Rares, merci pour ta gentillesse ton amitié et osons les mots: pour ton amour pour moi. Je connais ton talent et le partage magnifique que nous avons depuis trois ans. Merci mon ami pout ta gentillesse, je t’aime.

Stéphane

***** Rares Mihai Florescu *****

O excursie de pescuit cu un prieten

Vioară, pescuit, mașini, aventură și prietenie. Pasiuni pe care le avem în comun.

Permiteți-mi să vă prezint acest tânăr român cu care am împărtășit o prietenie extraordinară de trei ani. Talentat în arta sa, vioara, înzestrat cu răbdare extraordinară, altruism și sensibilitate de înger, acest tânăr virtuoz nu poate decât să uimească urechile muritorilor de rând cu muzica sa.

Aflați în acest articol și urmăriți-l pe rețelele sociale. Pe termen scurt, numele său va răsuna în sfera internațională și în istoria muzicii.

Draga mea Rares, iti multumesc pentru amabilitatea ta prietenia ta si hai sa indraznim sa spunem: pentru dragostea ta pentru mine. Îți cunosc talentul și împărtășirea magnifică pe care o avem de trei ani. Multumesc prietene pentru amabilitatea ta, te iubesc.

Stéphane

***** Rares Mihai Florescu *****

A fishing trip with a friend

Violin, fishing, cars, adventure and friendship. Passions that we have in common.

Let me introduce you to this young Romanian with whom i have shared an extraordinary friendship for three years. Talented in his art, the violin, endowed with extraordinary patience, altruism and the sensitivity of an angel, this young virtuoso can only amaze the ears of ordinary mortals with his music.

Find out in this article and follow him on social media. In the short term, his name will resound in the international sphere and in the history of music.

My dear Rares, thank you for your kindness your friendship and let’s dare to say: for your love for me. I know your talent and the magnificent sharing that we have had for three years. Thank you my friend for your kindness, i love you.

Stéphane

Stéphane Guibert Pour Rares Mihai Florescu

Total des vues : 87 , Vues aujourd'hui : 1 

« Ocarina’s song » A coeur perdu / « Ocarina’s song » Inimă frântă / « Ocarina’s song » Broken hearts

  • Vidéo: « Albator »  Film complet (Version Française)
  • Video: Film complet „Albator” (versiunea franceză)
  • Video: « Albator » Full movie (French version)

« Ocarina’s song » A coeur perdu

Nous avons tous sur le sentier de notre vie, quelles que soient les pentes à gravir, les détours, les déserts croisés et les obstacles, une petite perle à découvrir. Ma petite perle, c’est toi mon ami. Toi que je cherche depuis si longtemps et que J’aime.

Pour toi. Tu te reconnaitras.

Stéphane

« Ocarina’s song » Inimă frântă

Cu toții avem pe calea vieții, oricare ar fi pârtiile de urcat, ocolirile, deșerturile traversate și obstacolele, o mică perlă de descoperit. Mica mea perlă, tu ești prietenul meu. Pe tine pe care te-am cautat de atâta timp și pe care te iubesc.

Pentru dumneavoastră. Te vei recunoaște.

Stéphane

« Ocarina’s song » Broken hearts

We all have on the path of our life, whatever the slopes to climb, the detours, the crossed deserts and the obstacles, a little pearl to discover. My little pearl, it’s you my friend. You whom i have been looking for for so long and whom i love.

For you. You will recognize you.

Stéphane

Stéphane Guibert Facebook / Stéphane Guibert VK

 

Total des vues : 111 

Rares Mihai Florescu: Le pas avant la gloire / Rares Mihai Florescu: Pasul înainte de glorie / Rare Mihai Florescu: The step before glory

***** Rares Mihai Florescu *****

Le pas de dance avant la gloire

Le 1er Août 2023, fête de la confédération Helvétique sera le jour ou ce jeune virtuose Roumain viendra embraser de son violon la rade de Genève

Je me le suis promis et je te l’ai promis.

Ce jeune et talentueux violoniste Roumain n’a plus rien à prouver. Suivi et adulé par des milliers de fans, sa seule présence illumine de bonheur les joies de la vie. Sa musique remet au diapason les 4 saisons et son talent donne à la nuit la lumière d’un jour nouveau.

Il est mon ami et en suis honoré. Ce gamin que j’aime saura vous charmer. Son futur est tout tracé et son nom, Rares Mihai Florescu, retentira dans l’histoire comme un des plus grands noms de la musique.

Je crois en toi Rares et je ne me trompe jamais.

Ton Ami, Stéphane

***** Rares Mihai Florescu *****

Pasul de dans înainte de glorie

Pe 1 august 2023, sărbătoarea Confederației Helvetice va fi ziua în care acest tânăr virtuoz român va veni să incendieze portul Genevei cu vioara sa.

Mi-am promis și ți-am promis.

Acest tânăr și talentat violonist român nu mai are nimic de demonstrat. Urmat și adorat de mii de fani, simpla lui prezență luminează bucuriile vieții cu fericire. muzica lui readuce cele 4 anotimpuri în ton iar talentul său dă nopții lumina unei noi zile.

El este prietenul meu și sunt onorat. Acest copil pe care îl iubesc va ști să te fermeze. Viitorul lui este trasat și numele său, Rares Mihai Florescu, va rămâne în istorie ca unul dintre cele mai mari nume ale muzicii.

Cred în tine Rares și nu greșesc niciodată.

Prietenul tău, Stéphane

***** Rares Mihai Florescu *****

The dance step before glory

August 1, 2023, the anniversary of the Swiss Confederation, will be the day when this young Romanian virtuoso will set his violin ablaze the harbor of Geneva.

I promised myself and i promised you.

This young and talented Romanian violinist has nothing more to prove. Followed and adored by thousands of fans, his mere presence illuminates the joys of life with happiness. His music brings the 4 seasons back into tune and his talent gives the night the light of a new day.

He is my friend and i am honored. This kid that i love will know how to charm you. His future is all mapped out and his name, Rares Mihai Florescu, will go down in history as one of the biggest names in music.

I believe in you Rares and i’m never wrong.

Your Friend, Stéphane

Stéphane Guibert pour Rares Mihai Florescu

Total des vues : 155 

Ma petite famille: La famille Florescu / Mica mea familie: Familia Florescu / My little family: The Florescu family

Ma famille

La famille Florescu

Aussi loin qu’un enfant puisse se souvenir, aussi loin qu’un abandon ne laisse  de traces et de cicatrices et aussi loin que des coups, des blessures et abus sexuels laissent indifférent le commun des mortels, je suis un mouton noir!

Issu d’un père inexistant et d’une mère soucieuse d’elle même, une famille c’est néanmoins construite. Catalogué comme un enfant à problèmes, il aura fallu du temps au système pour reconnaitre que j’étais plus intelligent que la norme.

Cela n’aura pas suffit.

Auteur de ce blog, les informations qui y sont publiées sont sourcées et vérifiables.  Cela n’empêche pas à la chair de ma chair de me dépeindre comme quelqu’un de  peu fréquentable jusqu’au point de ma bannir.

La vie est bien faite et en vous faisant grâce des détails, par le biais d’un gamin qui joue du violon, je suis tombé amoureux d’une famille qui su m’ouvrir les bras.

Je rends ici hommage à cette gentille famille roumaine et l’incroyable talent de ce gosse que j’aime, Rares Mihai Florescu.

Mica mea familie

Familia Florescu

Din câte își amintește un copil, atât cât abandonul lasă urme și cicatrici și cât timp bătăile, rănile și abuzurile sexuale îi lasă indiferenți pe muritorii de rând, eu sunt o oaie neagră!

Venind dintr-un tată inexistent și o mamă preocupată de ea însăși, o familie se construiește totuși. Etichetat drept un copil cu probleme, a fost nevoie de timp pentru ca sistemul să recunoască că sunt mai inteligent decât norma.

Asta nu va fi suficient.

Autor al acestui blog, informațiile publicate acolo sunt provenite și verificabile. Asta nu împiedică carnea mea să mă înfățișeze ca nepopular până la punctul de a mă alunga.

Viața este bine făcută și fără să-ți dau detalii, printr-un puști care cântă la vioară, m-am îndrăgostit de o familie care a știut să-mi deschidă brațele.

Aduc un omagiu aici acestei familii drăguțe de români și talentului incredibil al acestui copil pe care îl iubesc, Rares Mihai Florescu.

My little family

The Florescu family

As far back as a child can remember, as far back as abandonment leaves traces and scars, and as far back as beatings, wounds and sexual abuse leave ordinary mortals indifferent, i am a black sheep!

Coming from a non-existent father and a mother concerned about herself, a family is nevertheless built. Labeled as a problem child, it took time for the system to recognize that i was smarter than the norm.

That won’t be enough.

Author of this blog, the information published therein is sourced and verifiable. That doesn’t stop the flesh of my flesh from portraying me as unpopular to the point of banishing me.

Life is good and without giving you the details, through a kid who plays the violin, i fell in love with a family who knew how to open their arms to me.

I pay tribute here to this nice Romanian family and the incredible talent of this kid that i love, Rares Mihai Florescu.

Stéphane Guibert pour Rares Mihai Florescu

Total des vues : 196 

Rares Mihai Florescu: D’un concert à l’autre / Rares Mihai Florescu: De la un concert la altul / Rares Mihai Florescu: From one concert to another

***** Rares Mihai Florescu *****

D’un concert à l’autre

Rares Mihai Florescu, ce jeune et talentueux violoniste Roumain de 18 ans en tournée dans son pays régale noces et anniversaires  de sa musique qui, jour après jour, mois après mois ne cesse de se perfectionner.

Rares que je connais depuis plusieurs années et avec qui je suis devenu très amis a plusieurs cordes à son arc. Non seulement il n’a plus rien à prouver en musique, d’ailleurs une rubrique complète lui est consacrée sur se site, mais dans le cercle scolaire il c’est démarqué de ses camarades en étant élu Président de l’association des élèves de son école. Il affectionne également les belles voitures, et se donne à fond dans le sport, en basket ball mais également en Gym. On peut se demander si il trouve encore le temps de dormir 😉

Nous le retrouvons en vidéo dans une compilation d’extraits de ses nombreux concerts les plus récents. En fin de vidéo, sa nomination dans l’émission TV « Les roumains ont du talent » il avait alors 12 ans.

***** Rares Mihai Florescu *****

De la un concert la altul

Rares Mihai Florescu, acest tânăr și talentat violonist român de 18 ani aflat în turneu în țara sa încântă nunțile și zilele de naștere cu muzica sa care, zi de zi, lună de lună continuă să se îmbunătățească.

Rares, pe care îl cunosc de câțiva ani și cu care am devenit foarte bun prieten, are multe corzi la arc. Nu numai că nu mai are nimic de demonstrat în muzică, ba mai mult pe acest blog îi este dedicată o întreagă secțiune, dar la școală s-a remarcat printre semenii săi fiind ales președinte al asociației studențești a școlii sale. De asemenea, îi plac mașinile frumoase și dă totul sportului, baschet și sală de sport. Cum își găsește timp să doarmă? 😉

Îl găsim pe video într-o compilație de fragmente din cele mai recente concerte ale sale. La finalul videoclipului, nominalizarea sa în emisiunea de televiziune „Românii au talent” avea atunci 12 ani.

***** Rares Mihai Florescu *****

From one concert to another

Rares Mihai Florescu, this young and talented 18-year-old Romanian violinist on tour in his country delights weddings and birthdays with his music which, day after day, month after month continues to improve.

Rares, whom i have known for several years and with whom i have become very good friend, has several strings to his bow. Not only does he no longer have anything to prove in music, moreover a complete section is devoted to him on this site, but in the school circle he stood out from his comrades by being elected President of the association of the pupils of his school. He also likes beautiful cars, and gives his all in sport, in basketball but also in Gym. One wonders if he still finds time to sleep 😉

We find him on video in a compilation of excerpts from his many most recent concerts. At the end of the video, his nomination in the TV show « The Romanians have talent » he was then 12 years old.

Stéphane Guibert pour Rares Mihai Florescu

Total des vues : 114 

Rares Mihai Florescu: Message personnel / Rares Mihai Florescu: Mesaj Personal / Rares Mihai Florescu: Personal message

***** Rares Mihai Florescu *****

Message personnel

Tout va bien à bord. Mon téléphone portable n’étant pas adapté à la technologie 5 G, il m’est impossible de l’utiliser. Je te contacterai dès qu’on touchera terre. En attendant je me prépare à vivre un rêve rempli d’espace et de liberté, un rêve que je veux partager avec toi.

En fin d’article, une très belle chanson qui me fait penser à notre amitié et que j’ai sous-titrée en Anglais pour toi.

Rares Mihai Florescu à qui l’avenir réserve ce qu’il y a de meilleur est, pour ceux qui le découvrent dans cet article, un jeune virtuose Roumain (Bucarest) qui joue de son violon à la perfection depuis l’âge de 8 ans. Il est mon ami et j’ai également l’honneur d’être son parrain.

Adulé par les médias de son pays il cumule récompenses et premiers prix. Ses fans se comptent par dizaines de milliers sur les réseaux sociaux ainsi que sur ce blog.

Nous le retrouvons ici dans de très belles vidéos.

Pour toi Rares.

Ton ami, Stéphane

***** Rares Mihai Florescu *****

Mesaj Personal

Totul este bine la bord. Telefonul meu mobil nu este potrivit pentru tehnologia 5G, îmi este imposibil să-l folosesc. Te voi contacta imediat ce ajungem. Între timp, mă pregătesc să trăiesc un vis plin de spațiu și libertate, un vis pe care vreau să-l împărtășesc cu voi.

La finalul articolului, o piesă foarte frumoasă care îmi amintește de prietenia noastră și pe care am subtitrat-o în engleză pentru tine.

Rares Mihai Florescu carora viitorul le rezerva cel mai bine este, pentru cei care îl descoperă în acest articol, un tânăr virtuoz român (București) care își cântă la vioară la perfecțiune încă de la vârsta de 8 ani. El este prietenul meu și am și onoarea să-i fiu naș.

Adorat de mass-media din țara sa, el a primit primele premii de multe ori. Fanii săi se numără la zeci de mii pe rețelele de socializare, precum și pe acest blog.

Îl găsim aici în câteva videoclipuri foarte frumoase.

Pentru dumneavoastră Rares

Prietenul tău, Stéphane

***** Rares Mihai Florescu *****

Personal message

All is well on board. My cell phone is not suitable for 5G technology, it is impossible for me to use it. I will contact you as soon as we arrive. In the meantime i am preparing to live a dream filled with space and freedom, a dream that i want to share with you.

At the end of the article, a very beautiful song that reminds me of our friendship and that i subtitled in English for you.

Rares Mihai Florescu for whom the future holds the best is, for those who discover him in this article, a young Romanian virtuoso (Bucharest) who has been playing his violin to perfection since the age of 8 . He is my friend and i also have the honor of being his godfather.

Adored by the media of his country, he accumulates awards and first prizes. His fans number in the tens of thousands on social networks as well as on this blog.

We find him here in a few very beautiful videos.

For you Rares.

Your Friend, Stéphane

Stéphane Guibert pour Rares Mihai Florescu

Total des vues : 119 

Rares Mihai Florescu: Popasul Avrig

***** Rares Mihai Florescu *****

Popasul Avrig

« Aujourd’hui, samedi 9 juillet 2022, le son cristallin de tes notes donne le coup d’envoi à une union qui se vaudra aussi belle que ta musique »

Figure de proue sur Finalscape, Rares Mihai Florescu ne prend jamais de vacances. C’est en plein été que les récitals et différentes fêtes Roumaines battent leur plein.

De plus en plus sollicité, ce jeune virtuose assure à lui tout seul l’ambiance festive et chaleureuse des endroits ou il joue de son violon. Il a à son actif des centaines de concerts non seulement dans son pays, la Roumanie mais aussi un peu partout en Europe. C’est à l’âge de 12 ans déjà qu’il se fit remarquer par les plus grands médias et emporta haut la main la célèbre émission: « Les Roumains ont du talent »

Il ne cesse de progresser et son incroyable talent lui réserve déjà la seine majestueuse du grand théâtre de la Genève internationale en Suisse

Aujourd’hui âgé de 18 ans ce gosse qui est mon ami et dont je suis le parrain ira très loin.

***** Rares Mihai Florescu *****

Popasul Avrig

„Astăzi, sâmbătă, 9 iulie 2022, sunetul cristalin al notelor tale dă startul unei uniuni care va fi la fel de frumoasă ca muzica ta”

Cap de afiș la Finalscape, Rares Mihai Florescu nu își ia niciodată vacanță. În plină vară, recitalurile și diverse concerte sunt în plină desfășurare în România.

Din ce în ce mai solicitat, acest tânăr virtuoz asigură singur atmosfera festivă și caldă a locurilor în care cântă la vioară. Are sute de concerte la credit nu numai în țara sa, România, ci și în toată Europa. La 12 ani a fost remarcat de cea mai mare mass-media și a câștigat celebra emisiune: „Românii au talent”.

El continuă să progreseze și talentul său incredibil îi rezervă deja scena maiestuoasă a marelui teatru al orașului internațional Geneva din Elveția.

Acum 18 ani, acest copil care îmi este prieten și al cărui naș sunt eu va merge foarte departe.

***** Rares Mihai Florescu *****

Popasul Avrig

« Today, Saturday July 9, 2022, the crystal clear sound of your notes kicks off to an union that will be as beautiful as your music »

Figurehead on Finalscape, Rares Mihai Florescu never takes a vacation. It is in the middle of summer that the concerts and various festivals are in full swing.

Increasingly in demand, this young virtuoso, alone, ensures the festive and warm atmosphere of the places where he plays the violin. He has hundreds of concerts to his credit not only in his country, Romania, but also throughout Europe. It was at the age of 12 that he was noticed by the biggest media and won the famous show: « The Romanians have talent ».

He continues to progress and his incredible talent already reserves him the majestic scene of the great theater of the international city of Geneva in Switzerland.

Now 18, this kid who’s my friend and of which i am the godfather will go very far.

Stéphane Guibert pour Rares Mihai Florescu

Total des vues : 169 

Rares Mihai Florescu: Message personnel / Rares Mihai Florescu: Mesaj personal / Rares Mihai Florescu: Personal message

***** Rares Mihai Florescu *****

Message personnel

Un grand merci à la Famille Florescu et remerciements particuliers à Rares Mihai Florescu avec qui je partage une magnifique histoire d’amitié depuis des années.

Je vous aime.

Stéphane

Vidéo:

Aujourd’hui, 4 juillet, c’est la journée de mon ami de Suisse, Stéphane Guibert 🌈… je dédie 4 minutes de mon récital à la Brasserie H 🙂🎼🎻 Joyeux anniversaire Stéphane !!!

***** Rares Mihai Florescu *****

Mesaj personal

Un mare mulțumire familiei Florescu și un mulțumire specială lui Rares Mihai Florescu cu care am împărtășit o minunată poveste de prietenie de ani de zile.

Te iubesc.

Stéphane

Video:

Astăzi, 4 iulie, este ziua prietenului meu din Elveția, Stéphane Guibert 🌈… îi dedic 4 minute din recitalul meu de la Berăria H 🙂🎼🎻
La mulți ani fericiți, Stéphane!!!

***** Rares Mihai Florescu *****

Personal message

A big thank you to the Florescu Family and special thanks to Rares Mihai Florescu with whom i have shared a wonderful story of friendship for years.

I Love you.

Stéphane

Video:

Today, July 4, is the day of my friend from Switzerland, Stéphane Guibert 🌈 … I dedicate 4 minutes of my recital at Brewery H 🙂🎼🎻 Happy birthday, Stéphane !!!

Stéphane Guibert pour Rares Mihai Florescu

Total des vues : 111 

Rares Mihai Florescu: Souvenir de Genève en Suisse / Rares Mihai Florescu: Suvenir de la Geneva în Elveția / Rares Mihai Florescu: Souvenir from Geneva in Switzerland

  • Photo: Rares Mihai Florescu (2017)
  • Foto: Rares Mihai Florescu (2017)
  • Picture: Rares Mihai Florescu (2017)

***** Rares Mihai Florescu *****

Souvenir de Genève en Suisse

C’était en 2017 que ce jeune artiste Roumain, Rares Mihai Florescu, accompagné de ses parents, de son oncle et de son cousin sillonnait la rade de la Genève internationale avec son violon.

Aujourd’hui âgé de 18 ans, il a fait du chemin. Les médias de son pays lui font la cour il est suivi par des centaines de milliers d’admirateurs et ce, tant sur les réseaux sociaux que sur ce site Internet et la voie qu’il c’est tracée, son travail acharné mais aussi et surtout son incroyable talent lui feront indéniablement gravir les marches des plus grandes salles de spectacle.

A l’âge de 8 ans, ce garçon qui est aujourd’hui devenu mon meilleur ami savait parfaitement jouer de plus de 12 instruments de musique.

Nous le découvrons ici dans une série de vidéos qui ont été enregistrées durant l’été 2017 à Genève.

 

***** Rares Mihai Florescu *****

Suvenir de la Geneva în Elveția

În 2017, acest tânăr artist român, Rares Mihai Florescu, însoțit de părinții săi, unchiul și vărul său, urma să de la un mal la altul al orașului internațional Geneva cu vioara lui.

Acum are 18 ani și de atunci a parcurs un drum lung. Mass-media țării sale îl curtează, este urmărit de sute de mii de fani, atât pe rețelele de socializare, cât și pe acest site și drumul pe care l-a parcurs, munca grea dar mai presus de toate talentul său incredibil îl vor conduce fără nicio îndoială, în cele mai mari teatre.

La vârsta de 8 ani, acest băiat care a devenit acum cel mai bun prieten al meu știa perfect să cânte la peste 12 instrumente muzicale.

O descoperim aici într-o serie de videoclipuri care au fost înregistrate în vara lui 2017 la Geneva.

***** Rares Mihai Florescu *****

Souvenir from Geneva in Switzerland

It was in 2017 that this young Romanian artist, Rares Mihai Florescu, accompanied by his parents, his uncle and his cousin criss-crossed the harbor of the international city of Geneva with his violin.

Now 18, he has come a long way. The media of his country court him, he is followed by hundreds of thousands of admirers, both on social networks and on this website and the path he has traced, his hard work but also and especially his incredible talent will undeniably make him climb the steps of the biggest theaters.

At the age of 8, this boy who has now become my best friend knew perfectly how to play more than 12 musical instruments.

We discover him here in a series of videos that were recorded during the summer of 2017 in Geneva.

Stéphane Guibert pour Rares Mihai Florescu

Total des vues : 105 

Rares Mihai Florescu: Roumanie, attends-moi /Rares Mihai Florescu: Romania, asteapta-ma / Rares Mihai Florescu: Romania, wait for me

****** Rares Mihai Florescu ******

Roumanie, attends-moi

Tu animes bals, mariages et batêmes alors que tu as été encensé par les plus grandes chaînes de télévision de ton pays, tu es suivi par des centaines de milliers d’admirateurs sur les réseaux sociaux…

Qu’attends-tu  pour démontrer ce que tu vaux aux yeux du monde ?

Les plus grandes salles de théâtre n’attendent que toi.

Rares Mihai Florescu ce jeune Roumain de Bucarest qui avec le temps est devenu un de mes meilleurs amis et que j’aimerais ici vous présenter.

***** Rares Mihai Florescu *****

Romania, asteapta-ma

Găzduiești baluri, nunți și botezuri în timp ce ai fost lăudat de cele mai mari canale de televiziune din țara ta, ești urmărit de sute de mii de admiratori pe rețelele de socializare…

Ce aștepți pentru a-ți demonstra adevăratul talent în ochii lumii?

Te așteaptă cele mai mari teatre.

Rares Mihai Florescu acest tânăr român din București care de-a lungul timpului a devenit unul dintre cei mai buni prieteni ai mei și pe care aș vrea să vi-l prezint aici.

****** Rares Mihai Florescu ******

Romania, wait for me

You host balls, weddings and baptisms while you have been praised by the biggest television channels in your country, you are followed by hundreds of thousands of admirers on social networks…

What are you waiting for to demonstrate what you are worth in the eyes of the world?

The biggest theaters are waiting for you.

Rares Mihai Florescu this young Romanian from Bucharest who over time has become one of my best friends and whom i would like to introduce to you here.

Stéphane Guibert pour Rares Mihai Florescu

Total des vues : 121