Hommage aux gardiens de l’humanité / Omagiu păzitorilor umanității / Tribute to the guardians of humanity

Hommage aux gardiens de l’humanité

Hommage à tous les gardiens de l’humanité qui œuvrent dans l’ombre

Dans le combat sans merci qui est mené dans l’ombre en ce moment, celui pour le retour de la vérité et pour le retour de la la liberté. Il y a bien sur les leaders lanceurs d’alerte qui sont directement sur la ligne de front, ces héros qui s’exposent et qui dénoncent publiquement les magouilles et la corruption des élites à travers le monde, ces héros extraordinaires qui mettent leur réputation en danger et même leur vie, souvent, pour dénoncer et éclairer leurs frères et leurs sœurs. Ils sont connus grâce à leur popularité et à leur charisme

Mais il y a aussi les autres héros :

Les héros anonymes… Ceux que l’on ne voit jamais… les simples soldats qui sont aussi sur la ligne de front. Ils sont souvent seuls et isolés dans leur maison mais ils sont quand-même des centaines de milliers répartis à travers le monde et leur nombre ne cesse d’augmenter de jour en jour. Ils ne sont certes pas médiatisés mais ils n’en sont pas moins actifs pour autant, à leur manière. Les dirigeants, les journalistes et les collabos les méprisent et les dénigrent en les appelant « conspirationnistes » ou « complotistes » mais leurs leaders les appellent, eux, les « soldats digitaux ». Pour sa part, Jean-Jacques Crèvecœur les appelle maintenant : Les gardiens de l’humanité. (Conversation du lundi # 74 – 25 janvier 2021) Ces gents ne sont pas différents, à la base, de leurs frères et sœurs. Ils sont de tous les âges, de toutes les professions et de tous les milieux mais une chose les différencie aujourd’hui de la majorité contrairement à la masse des citoyens qui demeurent encore hypnotisés par la propagande gouvernementale et médiatique, les soldats digitaux ont finalement réussi, eux, à sortir de cette torpeur généralisée

Cela n’a pas été sans mal bien sur :

Ils ont du remettre un nombre d’acquis en question mais ils ont finalement admis qu’ils avaient été trompés par un honteux et monstrueux mensonge et qu’ils avaient été abusés et trahis par leurs gouvernements et par leurs médias en qui ils avaient mis leur confiance jusqu’à là et finalement, ils ont pris conscience que la démocratie de leur pays était menacée comme jamais elle ne l’avait été auparavant.

Ils auraient pu ne rien faire de plus comme certains l’ont décidé :

Mais ils ont préféré s’engager concrètement en rejoignant les rangs de David dans sa lutte contre Goliath. Ils l’ont fait pour secourir leurs ainés qui meurent dans la solitude la plus totale, ils l’ont fait pour aider les propriétaires de petites entreprises qui font faillite en cascades, pour sauver la vie des gens qui ne voient plus aucun avenir devant eux, pour empêcher que l’on s’en prenne à leurs enfants et à leurs petits enfants en les privant de l’oxygène dont ils ont tant besoin pour leur croissance; ils l’on fait par amour pour leurs frères et pour leurs sœurs, ils l’on fait pour tenter de sauver l’humanité du désastre vers lequel elle se dirige.

Ce sont, oui, les gardiens de l’humanité :

Ils combattent la chimère de la pandémie entretenue par leurs élus depuis près de 18 mois maintenant en lutant contre la désinformation rapportée sans honte jour après jour dans les médias de masse en relayant les vraies données, les vraies statistiques, les vraies sources d’informations, en se faufilant à travers les mailles de la censure dont ils sont constamment l’objet, en manifestant dans les rues et en affrontant la police et ses amendes disproportionnées et inconstitutionnelles, en encaissant quotidiennement les attaques vicieuses et mensongères des journalistes, des collabos et des trolls, en assumant la perte de certains amis de longue date, de membres de leurs familles et même parfois leur conjoint.

Nous leu rendons ici un vibrant hommage à eux aussi :

Car ils méritent autant de respect que leurs leaders.

Merci à vous tous : les Héros de l’ombre, les porteurs de lumière. Grâce à votre générosité, votre courage, à votre intégrité, à votre ténacité et à votre sacrifice de plus en plus de gens s’éveillent et grossissent vos rangs. Un jour viendra où cette lumière que vous portez éclairera définitivement les ténèbres qui s’entêtent encore à nous étouffer. Ce jour adviendra obligatoirement car la vérité triomphe toujours du mensonge.

Vos leaders vous surnommes : Les soldats digitaux et las gardiens de l’humanité

Un honneur ! Vous faites partie de l’histoire

Merci à vous tous

*****

Omagiu păzitorilor umanității

Omagiu tuturor gardienilor umanității care lucrează în umbră

În lupta nemiloasă care se duce în umbră în acest moment, aceea pentru întoarcerea adevărului și pentru întoarcerea libertății. Există, desigur, liderii denunțătorilor care se află direct pe prima linie, acești eroi care se expun și care denunță public șmecherii și corupția elitelor din întreaga lume, acești eroi extraordinari care și-au pus reputația pe pericol și chiar viața lor. , deseori, pentru a-i denunța și lumina pe frații și surorile lor. Sunt cunoscuți pentru popularitate și carismă.

Dar există și ceilalți eroi :

Eroi anonimi … Aceia pe care nu îi vedem niciodată … soldații obișnuiți care sunt și ei pe linia frontului. Sunt adesea singuri și izolați acasă, dar există încă sute de mii în întreaga lume și numărul lor continuă să crească zi de zi. Cu siguranță nu sunt acoperite de mass-media, dar sunt încă activi în felul lor. politicienii, jurnaliștii și trădătorii îi disprețuiesc și îi denigrează ca conspiratori
dar liderii lor îi numesc „soldați digitali”. La rândul său, Jean-Jacques Crèvecœur îi numește acum: Gardienii umanității. (Conversația de luni nr. 74 – 25 ianuarie 2021) Acești oameni nu diferă de frații lor. Sunt de toate vârstele, profesiile și mediile, dar un lucru îi diferențiază astăzi de majoritate, spre deosebire de masa cetățenilor care rămân fascinați de propaganda guvernamentală și de mass-media, soldații digitali au reușit în cele din urmă să scape de ea.

Desigur, nu a fost fără dificultate :

Au fost obligați să pună la îndoială o serie de acvis-uri sociale, dar au recunoscut în cele din urmă că au fost înșelați de o minciună rușinoasă și monstruoasă și că au fost abuzați și trădați de guvernele lor și de mass-media în care aveau încredere până atunci și au realizat în cele din urmă că democrația țării lor a fost amenințată ca niciodată.

Nu ar fi putut face nimic mai mult, așa cum unii au decis :

Dar au preferat să se angajeze concret, alăturându-se rândurilor lui David în lupta sa împotriva lui Goliat. Au făcut-o pentru a-și salva bătrânii care mor în singurătate totală, au făcut-o pentru a-i ajuta pe proprietarii de mici afaceri care dau faliment în cascade, pentru a salva viețile oamenilor care nu mai văd un viitor în fața lor, pentru a-și preveni copiii. și nepoții de a fi atacați lipsindu-i de oxigenul de care au atât de multă nevoie pentru creșterea lor; o fac din dragoste pentru frații lor și pentru surorile lor, o fac pentru a încerca să salveze omenirea de la dezastrul spre care se îndreaptă.

Ei sunt, da, gardienii umanității :

Ei luptă împotriva himerei pandemiei întreținute de aleșii lor de aproape 18 luni, luptând împotriva dezinformării raportate cu nerușinare zi de zi în mass-media prin transmiterea datelor reale, a statisticilor reale, a surselor reale de informații, prin strecurarea prin fisurile cenzurii la care fac obiect în mod constant, prin manifestarea pe stradă și prin confruntarea cu poliția și cu amenzile lor disproporționate și neconstituționale, prin acceptarea zilnică a atacurilor vicioase și înșelătoare ale jurnaliștilor, colaboratorilor și trolilor, asumându-și responsabilitatea pentru pierderea unii prieteni de lungă durată, membri ai familiei și, uneori, chiar și soții lor.

Le aducem un omagiu și aici :

Pentru că merită la fel de mult respect precum conducătorii leaders.

Mulțumesc tuturor: eroii umbrelor, purtătorii luminii. Datorită generozității, curajului, integrității, tenacității și sacrificiului tău, tot mai mulți oameni se trezesc și îți umflă rândurile. Va veni o zi când această lumină pe care o veți purta va lumina cu siguranță întunericul care încă persistă în sufocarea noastră. Acea zi va veni inevitabil pentru că adevărul triumfă întotdeauna asupra minciunilor.

Liderii tăi te-au poreclit: Soldații digitali și Gardienii omenirii.

O onoare ! Faceți parte din poveste

vă mulțumesc tuturor

*****

Tribute to the guardians of humanity

Tribute to all the guardians of humanity who work in the shadows

In the merciless fight that is being waged in the shadows at the moment, that for the return of truth and for the return of freedom. There are of course the whistleblower leaders who are directly on the front line, these heroes who expose themselves and who publicly denounce the shenanigans and corruption of elites around the world, these extraordinary heroes who put their reputation on the line. danger and even their lives, often, to denounce and enlighten their brothers and their sisters. They are known for their popularity and charisma.

But there are also the other heroes :

The anonymous heroes … The ones you never see … the ordinary soldiers who are also on the front line. They are often alone and isolated at home, but there are still hundreds of thousands spread across the world and their numbers keep increasing day by day. They are certainly not publicized but they are nonetheless active, in their own way. Politicians, journalists and traitors despise and denigrate them by qualifying them as conspirators, but their leaders call them “digital soldiers”. For his part, Jean-Jacques Crèvecœur now calls them: The guardians of humanity. (Monday Conversation # 74 – January 25, 2021) These people are fundamentally no different from their siblings. They are of all ages, professions and backgrounds but one thing differentiates them today from the majority unlike the mass of citizens who are still hypnotized by government and media propaganda, the digital soldiers have finally succeeded. , them, to get out of this generalized torpor.

It was not without difficulty of course :

They had to question a number of social achievements but they finally admitted that they had been deceived by a shameful and monstrous lie and that they had been abused and betrayed by their governments and by their media in which they had put their confidence until then and finally, they realized that the democracy of their country was threatened as it had never been before.

They could have done nothing more as some decided :

Mais ils ont préféré s’engager concrètement en rejoignant les rangs de David dans sa lutte contre Goliath. Ils l’ont fait pour secourir leurs ainés qui meurent dans la solitude la plus totale, ils l’ont fait pour aider les propriétaires de petites entreprises qui font faillite en cascades, pour sauver la vie des gens qui ne voient plus aucun avenir devant eux, pour empêcher que l’on s’en prenne à leurs enfants et à leurs petits enfants en les privant de l’oxygène dont ils ont tant besoin pour leur croissance; ils l’on fait par amour pour leurs frères et pour leurs sœurs, ils l’on fait pour tenter de sauver l’humanité du désastre vers lequel elle se dirige.

They are, yes, the guardians of humanity :

They fight the chimera of the pandemic maintained by their elected officials for almost 18 months now by fighting against the disinformation reported shamelessly day after day in the mass media by relaying the real data, the real statistics, the real sources of information, by slipping through the cracks of censorship to which they are constantly subjected, by demonstrating in the streets and by confronting the police and their disproportionate and unconstitutional fines, by accepting daily vicious and deceptive attacks by journalists, traitors and trolls, taking responsibility for the loss of some longtime friends, family members, and sometimes even their spouses.

We pay homage to them here too :

Because they deserve as much respect as their leaders.

Thank you to all of you: the Heroes of the shadows, the carriers of light. Thanks to your generosity, your courage, your integrity, your tenacity and your sacrifice more and more people are awakening and swelling your ranks. A day will come when this light that you carry will definitively illuminate the darkness which still insists on suffocating us. This day will inevitably come because the truth always triumphs over the lie.

An honor ! You are part of the story

Thank you to all of you

Stéphane Guibert / Finalscape / VK

Total des vues : 61 , Vues aujourd'hui : 61 

Facebook Comments Box

LES CABALISTES NE LÉSINENT SUR RIEN POUR INSTAURER LA PEUR A TOUS LES ÉTAGES !!!

LES CABALISTES NE LÉSINENT SUR RIEN POUR INSTAURER LA PEUR A TOUS LES ÉTAGES !!!

L’origine du générique du JT de TF1 n’est ni plus ni moins tiré de la bande originale du film : « Les dents de la mer » composée par Jhon Williams

Écoutez bien, cela est très révélateur !

Après cela, vous n’écouterez plus le générique du JT de TF1 de la même oreille.

G.S / FINALSCAPE

Total des vues : 83 , Vues aujourd'hui : 83 

Facebook Comments Box

L’avocat maître Carlo Brusa dresse la liste des ingrédients composant les vaccins covid19. Est-ce bien clair pour tout le monde désormais ?

L’avocat maître Carlo Brusa dresse la liste des ingrédients composant les vaccins covid19. Est-ce bien clair pour tout le monde désormais ?

G.S / FINALSCAPE

Total des vues : 195 , Vues aujourd'hui : 195 

Facebook Comments Box

Compréhension, pardon, compassion et au final, Amour / Înțelegere, iertare, compasiune și în cele din urmă, Iubire / Understanding, forgiveness, compassion and ultimately, Love

Compréhension, pardon, compassion et au final, Amour

4 mots clefs de la vie

*****

Înțelegere, iertare, compasiune și în cele din urmă, Iubire

4 cuvinte cheie ale vieții

*****

Understanding, forgiveness, compassion and ultimately, Love

4 key words of life

G.S / FINALSCAPE

Total des vues : 50 , Vues aujourd'hui : 50 

Facebook Comments Box

Rares Mihai Florescu : Excellent violoniste, excellent pêcheur et excellent ami / Rares Mihai Florescu : Violonist excelent, pescar excelent și prieten excelent / Rares Mihai Florescu : Excellent violinist, excellent fisherman and excellent friend

Rares Mihai Florescu : Excellent violoniste, excellent pêcheur et excellent ami

Ami inconditionnel depuis des mois et des mois, c’est inédit, on le retrouve quelques secondes en train de pratiquer une de ses occupations préférées : la pêche à la ligne.

Quelques belles vidéos pour suivre.

Une très large palette d’articles et de vidéos lui sont consacrés ici >>>

*****

Rares Mihai Florescu: Violonist excelent, pescar excelent și prieten excelent

Prieten necondiționat de luni și luni, fără precedent: îl găsim câteva secunde practicând una dintre ocupațiile sale preferate: pescuitul cu linie.

Apoi, videoclipuri grozave de vizionat.

Multe articole și videoclipuri îi sunt dedicate aici >>>

*****

Rares Mihai Florescu : Excellent violinist, excellent fisherman and excellent friend

Unconditional friend for months and months, it is unprecedented, we find him a few seconds practicing one of his favorite occupations : line fishing.

Then great videos to watch.

– Je me suis permis de prendre cette vidéo sur ta page Facebook.
– Mi-am luat libertatea de a fura acest videoclip de pe pagina dvs. de Facebook.
I took the liberty of stealing this video from your Facebook page.

 

Stéphane Guibert pour Rares Mihai Florescu

Total des vues : 75 , Vues aujourd'hui : 45 

Facebook Comments Box

La Roumanie à l’honneur : Ce jeune roumain de 17 ans est une bombe ! / România în centrul atenției : acest român de 17 ani este o bombă ! / Romania at the center of attention : this 17-year-old Romanian is a bomb !

La Roumanie à l’honneur : Ce jeune roumain de 17 ans est une bombe !

 Denis Costea

De loin, une des plus belles découvertes sur Finalscape et je suis sous le charme.

Un jeune Talent Roumain qui compose et produit sa musique.

Une découverte ce qui m’insiste à penser que les artistes des pays de l’Est sont particulièrement doués dans l’art musical.

Retrouvons ce jeune prodige dans 3 titres dont deux remontent à son enfance et le dernier tout récemment réalisé.

 • Celeste
 • El condor passa
 • River

*****

România în centrul atenției : acest român de 17 ani este o bombă !

 Denis Costea

De departe, una dintre cele mai frumoase descoperiri de pe Finalscape și sunt îndrăgostit.

Un tânăr român talentat care își compune și produce muzica.

O descoperire care mă face să cred că artiștii din Europa de Est sunt deosebit de înzestrați în arta muzicii.

Să găsim acest tânăr talent în 3 titluri, primele două se întorc în copilărie și ultimul a fost realizat destul de recent.

 • Celeste
 • El condor passa
 • River

*****

Romania at the center of attention : this 17-year-old Romanian is a bomb !

 Denis Costea

By far, one of the most beautiful discoveries on Finalscape and i am in love.

A talented young Romanian who composes and produces his music.

A discovery which makes me think that artists from Eastern Europe are particularly gifted in the art of music.

Let’s find this young prodigy in 3 titles, two of which date back to his childhood and the last one very recently.

 • Celeste
 • El condor passa
 • River

Stéphane Guibert pour Denis Costea

Total des vues : 84 , Vues aujourd'hui : 22 

Facebook Comments Box

Flagrant délit de maltraitance sur enfant / Infracțiune flagrantă de abuz asupra copiilor / Flagrant offense of child abuse

Flagrant délit de maltraitance sur enfant

Une étude portant sur plus de 25’000 enfants révèle que 68% de ceux qui portent des masques seraient victimes d’impacts négatifs majeurs sur leur santé physique, psychologique et comportementale.

*****

Infracțiune flagrantă de abuz asupra copiilor

Un studiu efectuat pe mai mult de 25.000 de copii relevă faptul că 68% dintre cei care poartă măști sunt victime ale unor efecte negative majore asupra sănătății lor fizice, psihologice și comportamentale.

*****

Flagrant offense of child abuse

A study of more than 25,000 children reveals that 68% of those who wear masks are victims of major negative impacts on their physical, psychological and behavioral health.

Stéphane Guibert / Finalscape / VK

Total des vues : 79 , Vues aujourd'hui : 25 

Facebook Comments Box

Téléphones portables : Quand les chinois nous baladent / Telefoane mobile : Când chinezii ne duc la plimbare / Cell phones : When the Chinese take us for a ride

Téléphones portables : Quand les chinois nous baladent

Un chargeur censé recharger plusieurs téléphones portables dont 5 batteries sur 6 ne contiennent que du sable !

Il n’y a pas de petits profits et les chinois sont passés maîtres en la matière !

Regardez bien la vidéo !

*****

Telefoane mobile : Când chinezii ne duc la plimbare

Un încărcător ar trebui să reîncarce mai multe telefoane mobile, dintre care 5 din 6 baterii conțin doar nisip !

Nu există profituri mici, iar chinezii sunt stăpâni în acest domeniu !

Uită-te bine la videoclip !

*****

Cell phones : When the Chinese take us for a ride

A charger supposed to recharge several cell phones, of which 5 out of 6 batteries only contain sand !

There are no small profits, and the Chinese are masters in this field !

Take a good look at the video !

G.S / FINALSCAPE

Total des vues : 95 , Vues aujourd'hui : 25 

Facebook Comments Box

Interdit aux chiens et aux non-vaccinés / Interzis câinilor și nevaccinat / Forbidden to dogs and non-vaccinated

Interdit aux chiens et aux non-vaccinés

Initiative de citoyens responsables et solidaires

Cette image me choque ! Jusqu’où vont-ils pousser l’indécence ?

Non-vacciné, je rétorquerai en disant : « Interdit aux débiles profonds et aux cobayes de la big pharma »

En Chine, pendant la domination japonaise, (7 juillet 1937 – 9 septembre 1945), les parcs publics étaient interdits aux chiens et aux chinois. L’histoire ne se répète pas mais elle se ressemble.

 • Merci à Warner Bros pour l’aimable autorisation.

*****

Interzis câinilor și nevaccinat

Inițiativa cetățenilor responsabili și uniți

Imaginea asta mă șochează! Cât de departe vor împinge indecența?

Nevaccinat, voi răspunde spunând: „Interzis idioților adânci și cobailor farmacom »

În China, în timpul dominației japoneze, (7 iulie 1937 – 9 septembrie 1945), parcurile publice erau interzise câinilor și chinezilor. Istoria nu se repetă, dar seamănă.
Istoria nu se repetă, dar seamănă.

 • Mulțumim Warner Bros pentru amabilitatea amabilă.

*****

Forbidden to dogs and non-vaccinated

Initiative of responsible and united citizens

This image shocks me! How far will they push indecency ?

Unvaccinated, I will retort by saying: « Forbidden to profound morons and guinea pigs of » big pharma « 

In China, during the Japanese domination, (July 7, 1937 – September 9, 1945), public parks were forbidden to dogs and Chinese. History does not repeat itself, but it looks alike.

History doesn’t repeat itself but it looks the same.

 • Many thanks to Warner Bros for the kind permission.

G.S / Finalscape

Total des vues : 103 , Vues aujourd'hui : 33 

Facebook Comments Box

Mickey 3D : « Respire ! » / Mickey 3D : „Respiră !” / Mickey 3D : « Breathe ! »

 • Vidéo en Français, sous-titrée en Anglais.
 • Video în franceză, subtitrat în engleză.
 • Video in French, subtitled in English.

Mickey 3D : « Respire ! »

85% de la biodiversité qui a disparue en 50 ans ! Combien de temps nous reste-t-il avant l’effondrement total ?

Entre 1970 et 2016, près de deux tiers de la faune sauvage aurait disparu, 32% de la superficie forestière mondiale a été détruite, 85% des zones humides ont disparu …

Nous vivons dans un monde de paillettes et de plastique sans nous rendre compte de l’épée de Damoclès qui se trouve au dessus de nos têtes.

Le pire est à venir !

*****

Mickey 3D : „Respiră !”

85% din biodiversitate care a dispărut în 50 de ani! Cât timp ne mai rămâne până la prăbușirea totală ?

Între 1970 și 2016, aproape două treimi din viața sălbatică ar fi dispărut, 32% din suprafața forestieră a lumii a fost distrusă, 85% din zonele umede au dispărut …

Trăim într-o lume de sclipici și plastic fără să ne dăm seama de sabia lui Damocles atârnată deasupra capului nostru.

Mai rău urmează să vină !

*****

Mickey 3D : « Breathe ! »

85% of biodiversity which has disappeared in 50 years! How much time do we have left before total collapse ?

Between 1970 and 2016, almost two thirds of wildlife would have disappeared, 32% of the world’s forest area was destroyed, 85% of wetlands disappeared …

We live in a world of glitter and plastic without realizing the sword of Damocles that hovers above our heads.

The worse is yet to come !

Stéphane Guibert / Finalscape / VK

Total des vues : 107 , Vues aujourd'hui : 35 

Facebook Comments Box