Les envahisseurs / Invadatorii / The invaders

***** Les envahisseurs *****

Série culte de la fin du siècle dernier, elle demeure encore aujourd’hui dans l’inconscient collectif toutes générations confondues et c’est sur une musique du groupe 3ème génération, avec la voix du comédien  Dominique Paturel  qui était la doublure française  de l’architecte David Vincent que voici quelques souvenirs.

    

***** Invadatorii *****

Serial cult de la sfârșitul secolului trecut, rămâne și astăzi în inconștientul colectiv al tuturor generațiilor și este pe muzică a grupului de generația a 3-a și cu vocea actorului Dominique Paturel care a fost substudiul francez al arhitectului David Vincent. că iată câteva amintiri.

    

***** The invaders *****

Cult series from the end of the last century, it still remains today in the collective unconscious of all generations and it is on music from the 3rd generation group and with the voice of the actor Dominique Paturel who was the French understudy of the architect David Vincent here are some memories.

Stéphane Guibert /

Loading

Facebook Comments Box

Rares Mihai Florescu: Rappel médiatique / Rare Mihai Florescu: Media Reminder / Rare Mihai Florescu: Media Reminder

***** Rares Mihai Florescu***** 
Rappel médiatique venant de Roumanie

A 12 ans, il joue de 12 instruments, mais avec le violon il interprète n’importe quel genre musical

Rares Mihai Florescu est un enfant précoce, qui a connu la popularité dès son plus jeune âge. Il a 12 ans et joue de 12 instruments de musique, mais le violon l’a fait connaître et il s’y sent le plus attaché. Il a commencé l’apprentissage de cet instrument à l’âge de 6 ans, guidé par son père, lui aussi musicien à ses heures perdues, mais pédagogue de profession. De sa mère, bibliothécaire de profession, il a toujours trouvé un soutien inconditionnel pour devenir un violoniste de classe mondiale. Il étudie à l’école de musique et d’arts visuels « Iosif Sava », où il remporte de nombreux prix lors de concours nationaux de musique instrumentale et d’olympiades, section violon. Les accords de son violon ont depuis longtemps traversé les frontières de la Roumanie, si bien qu’il a fini par ravir les étrangers par son talent lors des spectacles et concerts auxquels il a participé en Europe.

Rares Mihai suit les cours d’une école privée à Voluntari. C’est un étudiant modèle. Il participe aux olympiades scolaires de mathématiques et apprend deux langues étrangères, l’anglais et l’allemand. Son plus grand succès jusqu’à cet âge est une bourse obtenue lors d’un concours de jeunes talents. Il dit de lui qu’il est un ardent patriote, qu’il veut devenir chef d’orchestre quand il sera grand et qu’il n’envisage jamais de quitter la Roumanie, malgré l’irrésistible mirage de l’Occident.

Son temps est compressé au maximum, mais cela ne lui fait en aucun cas se sentir contraint, car « quand on fait quelque chose avec plaisir, on ne ressent aucune pression ». L’aisance et la délicatesse avec lesquelles il joue du violon sur tous les genres musicaux, mais aussi sur 11 autres instruments, semblent être la clé de son succès précoce. Son ascension commence à l’âge de 6 ans, lorsqu’il s’inscrit dans une école de musique. Là, il participe à diverses activités musicales, découvre le piano pour la première fois, après quoi il pose la main sur le violon et ne le lâche plus. Sous la direction de l’enseignante Marta Bădărău, elle a appris les premiers accords et a commencé à pratiquer dur et continuellement. En deuxième année, il participe aux premiers concours de violon et c’est également à ce moment-là qu’apparaissent les premiers résultats qui le motivent et l’encouragent à continuer.

Il est ensuite devenu étudiant à l’école de musique « Iosif Sava », actuellement encadré par le professeur Diana Jipa. Outre ses études à Sava, Mihai Rareş fait également partie du Ciocârlia Junior Ensemble, mais il souhaite rejoindre le Ciocârlia Senior Ensemble à l’âge de 18 ans. Bien que le violon soit son préféré, il n’hésite pas à montrer sa maîtrise sur d’autres instruments également, comme l’instrument de musique, la mandoline, la guitare, la flûte, le piano, l’orgue, l’accordéon, la balalaïka ou le banjo. . « Mon père joue aussi de ces instruments, j’ai appris de lui. Le sifflet est le seul instrument que j’ai appris moi-même. Mais j’aime le violon le plus, suivi de la guitare, du piano et de l’orgue. Malheureusement, avec les autres instruments, je n’ai pas le temps d’étudier comment je le fais au violon. Papa a un ensemble d’enfants à Săftica et chante avec eux. Je fais également partie de cet ensemble. Ma passion pour la musique vient aussi de mon père. Le gène musical a été hérité », raconte le garçon.

Suivez ce jeune prodige âgé aujourd’hui de 20 ans sur sa page Facebook, son compte Youtube ou sur la rubrique qui lui est dédiée sur ce blog.

    

***** Rares Mihai Florescu *****
Mic memento media din România

La 12 ani cântă la 12 instrumente, dar cu vioara interpretează orice gen muzical

Rareş Mihai Florescu este un copil precoce, care a cunoscut popularitatea de mic. Are 12 ani şi cântă la 12 instrumente muzicale, dar vioara l-a făcut cunoscut şi de ea se simte cel mai ataşat. A început să înveţe acest instrument la vârsta de 6 ani, îndrumat de tatăl său, şi el muzician în timpul liber, dar de profesie învăţător. De la mama lui, bibliotecar de meserie, a găsit întotdeauna sprijinul necondiţionat pentru a deveni un violonist de talie mondială. Studiază la Şcoala de Muzică şi Arte Plastice „Iosif Sava”, unde a obţinut numeroase premii la concursuri şi olimpiade naţionale de muzică instrumentală, secţiunea vioară. Acordurile viorii sale au trecut demult graniţele României, aşa încât a ajuns să-i încânte şi pe străini cu talentul său la spectacolele şi concertele la care a participat în Europa.

Rareş Mihai urmează cursurile unei şcoli private din Voluntari. Este un elev model. Participă la olimpiade şcolare de matematică şi învaţă două limbi străine, engleza şi germana. Cel mai mare succes al său până la această vârstă este o bursă de studiu obţinută la un concurs destinat tinerelor talente.  Spune despre el că e un patriot înflăcărat, îşi doreşte să devină dirijor de orchestră când va fi mare şi nu concepe să plece vreodată din România, în ciuda mirajului irezistibil al Occidentului.

Timpul său este comprimat la maximum, dar asta nu-l face să simtă îngrădit în vreun fel, deoarece „când faci ceva cu plăcere, nu simţi nicio presiune”. Dezinvoltura şi delicateţea cu care cântă la vioară orice gen muzical, dar şi la alte 11 instrumente, par să fie cheia succesului său timpuriu. Ascensiunea lui a început la 6 ani, când s-a înscris la o şcoală de muzică. Acolo a participat la diverse activităţi muzicale, descoperind prima dată pianul, după care a pus mână pe vioară şi nu i-a mai dat drumul. Sub îndrumarea profesoarei Marta Bădărău a învăţat primele acorduri şi a început să exerseze susţinut şi continuu. În clasa a doua a participat la primele concursuri de vioară şi tot atunci au apărut şi primele rezultate care l-au motivat şi încurajat să meargă mai departe.

A devenit apoi elev la Şcoala de Muzică „Iosif Sava”, fiind îndrumat în prezent de profesoara Diana Jipa. În afară de studiile de la Sava, Rareş Mihai face parte şi din Ansamblul Ciocârlia Junior, dar îşi doreşte ca atunci când va împlini 18 ani să ajungă la Ansamblul Ciocârlia senior. Deşi vioara este preferata lui, nu ezită să-şi arate măiestria şi la alte instrumente precum muzicuţa, mandolina, chitara, fluierul, pianul, orga, acordeonul, balalaika sau banjoul. „Tatăl meu cântă şi el la aceste instrumente, de la el am învăţat. Fluierul este singurul instrument pe care l-am învăţat singur. Dar vioara îmi place cel mai mult, după care urmează chitara, pianul şi orga. Din păcate la celelalte instrumente nu am timp să studiez cum o fac la vioară. Tata are un ansamblu de copii la Săftica şi cântă cu ei. Din acest ansamblu fac si eu parte. Pasiunea mea pentru muzică provine şi de la tata. Gena muzicală s-a transmis ereditar”, spune băiatul.

Urmărește-l pe acest tânăr minune, acum în vârstă de 20 ani, pe pagina sa de Facebook, contul de Youtube sau pe secțiunea dedicată lui de pe acest blog.

    

***** Rares Mihai Florescu *****
A short media reminder from Romania

At 12, he plays 12 instruments, but with the violin he interprets any musical style

Rares Mihai Florescu is a precocious child, who enjoyed popularity from an early age. He is 12 years old and plays 12 musical instruments, but the violin made him known and he feels most attached to it. He began learning this instrument at the age of 6, guided by his father, also a musician in his spare time, but a teacher by profession. From his mother, a librarian by profession, he always found unconditional support to become a world-class violinist. He studied at the « Iosif Sava » School of Music and Visual Arts, where he won numerous prizes at national instrumental music competitions and Olympiads, violin section. The chords of his violin have long since crossed the borders of Romania, so much so that he ended up delighting foreigners with his talent during the shows and concerts in which he participated in Europe.

Rares Mihai attends a private school in Voluntari. He is a model student. He took part in the school mathematics Olympiads and learned two foreign languages, English and German. His biggest success up to that age was a scholarship won in a talent show. He says of him that he is an ardent patriot, that he wants to become a conductor when he grows up and that he never plans to leave Romania, despite the irresistible mirage of the West.

His time is compressed as much as possible, but it doesn’t make him feel constrained in any way, because « when you do something with pleasure, you don’t feel any pressure ». The ease and delicacy with which he played the violin on all musical genres, but also on 11 other instruments, seems to be the key to his early success. His rise began at the age of 6, when he enrolled in a music school. There he participates in various musical activities, discovers the piano for the first time, after which he puts his hand on the violin and does not let go. Under the guidance of teacher Marta Bădărău, he learned the first chords and began to practice hard and continuously. In the second year, he participated in the first violin competitions and it was also at this time that the first results appeared which motivated him and encouraged him to continue.

He then became a student at the « Iosif Sava » music school, currently supervised by Professor Diana Jipa. Besides his studies in Sava, Mihai Rareş is also part of the Ciocârlia Junior Ensemble, but he wants to join the Ciocârlia Senior Ensemble at the age of 18. Although the violin is his favorite, he does not hesitate to show his mastery on other instruments as well, such as the musical instrument, the mandolin, the guitar, the flute, the piano, the organ, the accordion , the balalaika or the banjo. . « My father also plays these instruments, I learned from him. The whistle is the only instrument that I taught myself. But I like the violin the most, followed by the guitar, the piano and the organ. Unfortunately, with the other instruments, I don’t have time to study how I do it on the violin. Dad has a group of children in Săftica and sings with them. I am also part of this group. My passion for music also comes from my father. The musical gene was inherited », says the boy.

Follow this young prodigy, now 20 years old, on his Facebook page, his Youtube account or on the section dedicated to him on this blog.

Stéphane Guibert pour Rares Mihai Florescu

Loading

Facebook Comments Box

Voitures électriques: L’arnaque / Vehicule electrice: înșelătoria / Electric Cars: The Scam

Voitures électriques: L’arnaque!

Une batterie de voiture électrique pèse environ 450 kilos.

 • Pour la fabriquer, il faut creuser, déplacer et traiter 225 tonnes de matière première  dont du cobalt et du lithium.
 • Les principales mines de cobalt se trouvent en Afrique, notamment en République démocratique du Congo.
 • Son extraction se fait malheureusement au détriment de la santé humaine et de l’environnement.

Conduire une voiture électrique ne sauvera pas la planète.

En République Démocratique du Congo, des enfants travaillent à main nue dans des mines de cobalt. Cet élément est essentiel à la fabrication des batteries de smartphones ou de voitures électriques. Les multinationales et leur fournisseur chinois, en quête de la meilleure rentabilité, semblent peu s’intéresser aux conditions de travail de ces enfants.

 • On a marché sur la lune,
 • 09/11/01,
 • Changement climatique,
 • Covid 19,
 • Guerre en Ukraine,
 • Voitures électriques…

Pour ne citer que ces épisodes qui ont changé la face du monde. Des preuves accablantes et irréfutables ont très souvent été mises en avant pour démontrer l’arnaque, alors pourquoi, les yeux fermés, la plupart des moutons continuent-ils à manger l’herbe empoisonnée que le système leur donne en continuant paisiblement à marcher sur le chemin de l’abattoir?

Merci à Virgin Records.

     

Vehicule electrice: înșelătoria

O baterie de mașină electrică cântărește aproximativ 450 de kilograme.

 • Pentru a-l realiza, trebuie să sapi, să muți și să procesezi 225 de tone de materie primă, inclusiv cobalt și litiu.
 • Principalele mine de cobalt se află în Africa, în special în Republica Democratică Congo.
 • Extragerea lui este, din păcate, în detrimentul sănătății umane și al mediului.

Conducerea unei mașini electrice nu va salva planeta.

În Republica Democratică Congo, copiii lucrează cu mâinile goale în minele de cobalt. Acest element este esențial pentru fabricarea bateriilor pentru smartphone-uri sau mașini electrice. Multinaționalele și furnizorul lor chinez, în căutarea celei mai bune profitabilități, par să fie puțin interesate de condițiile de muncă ale acestor copii.

 • Bărbatul a mers pe lună,
 • 09/11/01,
 • Schimbarea climei,
 • Covid 19,
 • Război în Ucraina,
 • Mașini electrice…

Pentru a numi doar episoadele care au schimbat fața lumii. De multe ori au fost prezentate dovezi copleșitoare și de nerefuzat pentru a dovedi înșelătoria, așa că de ce, cu ochii închiși, majoritatea oilor continuă să mănânce iarba otrăvitoare pe care le-o oferă sistemul, continuând să meargă pașnic pe calea abatorului?

Mulțumim Virgin Records.

     

Electric Cars: The Scam

An electric car battery weighs about 450 kilos.

 • To make it, you have to dig, move and process 225 tons of raw material including cobalt and lithium.
 • The main cobalt mines are in Africa, particularly in the Democratic Republic of Congo.
 • Its extraction is unfortunately to the detriment of human health and the environment.

Driving an electric car will not save the planet.

In the Democratic Republic of Congo, children work with their bare hands in cobalt mines. This element is essential for the manufacture of batteries for smartphones or electric cars. Multinationals and their Chinese supplier, in search of the best profitability, seem to take little interest in the working conditions of these children.

 • We walked on the moon,
 • 09/11/01,
 • Climate change,
 • Covid 19,
 • War in Ukraine,
 • Electric cars…

To cite only those episodes that changed the face of the world. Overwhelming and irrefutable evidence has very often been put forward to demonstrate the scam, so why, with their eyes closed, do most sheep continue to eat the poisonous grass that the system gives them while peacefully continuing to walk on the way to the slaughterhouse?

Many thanks to Virgin Records.

 Stéphane Guibert (VK)

Loading

Facebook Comments Box

Je t’aime, je t’aime / Te iubesc, te iubesc / I love you, I love you

***** Je t’aime, je t’aime *****

J’Aime car il y a une vibration d’Amour en moi, au plus profond de mon être, qui n’est celle de mes cellules ni de mon ADN, c’est une vibration qui est enfermée là quelque part je ne sais où.

Quand elle se met à resonner, je la sens vibrer si fort, comme une voix en écho d’un lointain, si loin que je ne sais d’où elle vient. Et cette voix m’appelle, comme une mère appelle son enfant, comme un oiseau répond au chant dans le jour qui se lève, comme une baleine laisse cette mélodie qui vibre en elle traverser les océans, je ressens cet Amour de nulle part qui m’appelle.

Là d’où je viens, d’où nous venons tous, se trouve la source de cette lumière d’Amour, qui chante, résonne, vibre, traverse, voyage, et comme un phare dans le néant de ce monde des illusions, des ténèbres, de la lourdeur où nous nous trouvons elle me r-appelle qui je suis, à quoi j’appartiens, à cet Amour, mon Amour originel dont mon Âme se souvient toujours.

« Je vous aime, pas d’un amour de vacances, d’un amour d’un instant, d’un grand amour dont je veux les tristesses comme les joies, d’un amour où je suis engagée corps et âme, si lourd, si précieux que parfois j’en ai le souffle coupé. » Simone de Beauvoir

« L’amour est le drame et l’accomplissement de l’unification. » Henry Miller

Et comme une enfant reconnait sa mère, cet Amour qui vient de nulle part et dont l’autre moitié est enfermée en moi quelque part, aujourd’hui je comprends que ces deux parties cherchent à se retrouver, à s’unifier à nouveau comme au premier jour de leur séparation.

Voilà pourquoi je ne te trouve pas ici. Mon amour tu me manques tant. Voilà pourquoi J’Aime. Pour te revoir, pour me guider vers toi à nouveau et retrouver le chemin du retour, celui de la joie, celui de la paix, éternelles.

Silence. Ecoutes toi aussi ton Âme qui chante et pleure à la fois, de cet Amour si grand, si lointain, mais si présent, si puissant, si pur, qu’il me faudrait une Âme comme la mienne pour le comprendre, le vivre, le partager, et accepter de patienter dans ce monde des illusions du samsara.

J’Aime. Je T’Aime.

Jérôme

Vidéo: Enigma: « Back to the river of  belief »

 • Merci à Virgin Records.

***** Te iubesc, te iubesc *****

Iubesc pentru că există o vibrație a Iubirii în mine, adânc în ființa mea, care nu este cea a celulelor mele și nici a ADN-ului meu, este o vibrație care este blocată acolo undeva unde nu știu unde.

Pe măsură ce începe să rezoneze, îl simt vibrând atât de tare, ca o voce care răsună de undeva departe, atât de departe, încât nu mai știu de unde vine. Și această voce mă cheamă, așa cum o mamă își cheamă copilul, așa cum o pasăre răspunde la cântecul zorilor, precum o balenă lasă acest cântec care vibrează în ea să traverseze oceanele, simt această Iubire venind de nicăieri care îmi aduce apeluri.

De unde vin eu, de unde venim cu toții, este sursa acestei lumini a Iubirii, care cântă, rezonează, vibrează, traversează, călătorește și ca un far în neantul acestei lumi a iluziilor, a întunericului, din greutate. în care ne aflăm, îmi amintește de cine sunt, de ceea ce aparțin, de această Iubire, Iubirea mea originară de care Sufletul meu își amintește mereu.

„Te iubesc, nu cu o dragoste de vacanță, cu o iubire de o clipă, cu o dragoste mare a cărei tristețe precum și bucuriile pe care mi le doresc, o iubire în care mă angajez trup și suflet, atât de grea, atât de prețioasă încât uneori îmi taie răsuflarea.” Simone de Beauvoir.

„Dragostea este drama și realizarea unificării.” Henry Miller.

Și precum un copil își recunoaște mama, această Iubire care vine de nicăieri și a cărei cealaltă jumătate este închisă în mine undeva, astăzi înțeleg că aceste două părți caută să se regăsească, să se unească din nou ca în trecut.prima zi a despărțirii lor.

De aceea nu te pot găsi aici. Draga mea, mi-e atât de dor de tine. Acesta este motivul pentru care Iubesc. Ne revedem, mă ghidez din nou spre tine și găsesc calea de întoarcere, cea a bucuriei, cea a păcii veșnice.

Tăcere. Ascultă și Sufletul tău care cântă și plânge în același timp, pentru această Iubire atât de mare, atât de îndepărtată, dar atât de prezentă, atât de puternică, atât de pură, încât aș avea nevoie de un Suflet ca al meu ca să o înțeleg, să o trăiesc, să trăiesc. împărtășește-l și acceptă să aștepți în această lume a iluziilor samsarei.

Imi place, te iubesc.

Jérôme

Video: Enigma: “Back to the river of belief”

 • Mulțumiri Virgin Records.

***** I love you, I love you *****

I Love because there is a vibration of Love in me, deep within my being, which is not that of my cells nor of my DNA, it is a vibration that is locked there somewhere I don’t know where .

When it starts to resonate, I feel it vibrate so strongly, like a voice echoing from somewhere far away, so far away that I don’t know where it comes from. And this voice calls me, like a mother calls her child, like a bird responds to the song in the dawning day, like a whale lets this melody that vibrates within it cross the oceans, I feel this Love from nowhere which me ‘calls.

Where I come from, where we all come from, is the source of this light of Love, which sings, resonates, vibrates, crosses, travels, and like a beacon in the nothingness of this world of illusions, of darkness, from the heaviness in which we find ourselves, it reminds me of who I am, to what I belong, to this Love, my original Love which my Soul always remembers.

« I love you, not with a vacation love, with a love of an instant, with a great love whose sadness as well as the joys I want, a love in which I am committed body and soul, so heavy , so precious that sometimes it takes my breath away. » Simone de Beauvoir.

“Love is the drama and accomplishment of unification.” Henry Miller.

And as a child recognizes his mother, this Love which comes from nowhere and whose other half is locked somewhere in me, today I understand that these two parts seek to find each other, to unify again as in the first day of their separation.

That’s why I can’t find you here. My love, I miss you so much. This is why I Like. To see you again, to guide myself towards you again and find the way back, that of joy, that of peace, eternal.

Silence. Listen also to your Soul which sings and cries at the same time, of this Love so great, so distant, but so present, so powerful, so pure, that I would need a Soul like mine to understand it, to live it, share it and agree to wait in this world of illusions of samsara.

I love, I love you

Jérôme

Video: Enigma: “Back to the river of belief”

 • Many thanks to Virgin Records.

Stéphane Guibert (VK)

Loading

Facebook Comments Box

Se lancer, oser! / Fă pasul, îndrăznește! / Take the step, dare!

Se lancer, oser!

Ce qui m’effraye le plus dans cette vie, c’est la peur elle-même!

Lorsque j’étais enfant, j’avais très bien compris qu’après avoir fait une bêtise, la peur des conséquences était plus lourde à porter que les conséquences elles-mêmes. 

Lancez-vous dans votre aventure, n’hésitez pas!

Fă pasul, îndrăznește!

Ceea ce mă sperie cel mai mult în această viață este frica însăși!

Când eram copil, am înțeles foarte bine că, după ce am făcut o prostie, frica de consecințe era mai grea de suportat decât consecințele în sine.

Pornește-te în aventura ta, nu ezita!

Take the step, dare!

What scares me most in this life is fear itself!

When I was a child, I understood very well that after doing something stupid, the fear of the consequences was heavier to bear than the consequences themselves.

Embark on your adventure, don’t hesitate!

Stéphane Guibert (VK)

Loading

Facebook Comments Box

I’m in love / I’m in love / I’m in love

« I’m in love »

***** Five letters *****

Lorsqu’une chanson d’amour fait tourner la tête de la planète toute entière.

Peut-être danserez-vous sur cette chanson cet été.

“Quand ils ont mis en place Five Letters, Claude Vallois et Denis Desrouvres étaient déjà des vieux routards : auteurs, compositeurs et producteurs pour pas mal d’artistes, auteurs de génériques de séries TV aussi. Après le succès éphémère de Five Letters, ils ont donc continué à travailler pour d’autres mais pas grand chose au premier plan pour eux directement.“

Je vous propose un petit medley qui retrace une carrière malgré tout relativement courte.

Titres joués dans la seconde vidéo :

 • Ma Keen Dawn : Le clip – 1980 De l’album Yellow Nights. Atropa records.
 • Crazy Man : Montage – 1980 De l’album Yellow nights. Atropa records.
 • Have a good day America – 1980 De l’album Yellow nights. Atropa records.
 • Yellow nights – 1980 Tiré de l’album du même nom. Atropa records.
 • You sky me – 1982 Tiré de l’album Up and Down. Atropa Records.
 • Alone – 1983 Atropa. records.
 • I’m in love – 1990. Atropa records.

« I’m in love »

***** Five letters *****

Când un cântec de dragoste întoarce capetele întregii planete.

Poate vei dansa pe acest cântec vara asta.

„Când au fondat Five Lettres, Claude Vallois și Denis Desrouvres erau deja bine consacrați: autori, compozitori și producători pentru mulți artiști, credite și seriale de televiziune. După succesul de scurtă durată al lui Five Letters, ei au continuat să lucreze pentru alții. »

Vă ofer un mic amestec care reia o carieră relativ scurtă.

Melodii redate în al doilea videoclip:

 • Ma Keen Dawn : clip – 1980 De l’album Yellow Nights .Atropa records.
 • Crazy Man : Montage – 1980 De l’album Yellow nights. Atropa records.
 • Have a good day America – 1980 De l’album Yellow nights. Atropa records.
 • Yellow nights – 1980 Din albumul cu același nume. Atropa records.
 • You sky me – 1982 Preluat de pe album Up and Down. Atropa Records.
 • Alone – 1983. Atropa records.
 • I’m in love – 1990. Atropa records.

« I’m in love »

***** Five letters *****

When a love song turns the heads of the entire planet.

Maybe you’ll be dancing to this song this summer.

“When they created Five Letters, Claude Vallois and Denis Desrouvres were already old backpackers: authors, composers and producers for quite a few artists, authors of credits for TV series too. After the short-lived success of Five Letters, they therefore continued to work for others.“

I offer you a little medley that retraces a relatively short career.

Tracks played in the second video:

 • Ma Keen Dawn : clip – 1980 De l’album Yellow Nights. Atropa records.
 • Crazy Man : Montage – 1980 De l’album Yellow nights. Atropa records.
 • Have a good day America – 1980 From the LP Yellow nights. Atropa records.
 • Yellow nights – 1980 From the album of the same name. Atropa records.
 • You sky me – 1982 From the LP Up and Down. Atropa Records.
 • Alone – 1983. Atropa records.
 • I’m in love – 1990. Atropa records.

Stéphane Guibert

Loading

Facebook Comments Box

Au sortir d’un long coma / După o lungă comă / After a long coma

Au sortir d’un long coma

Imaginez-vous 2 secondes être sorti d’un coma de 10 ans et vous tombez sur ça…!

On envoi des gens chez le psychiatre parce qu’ils sont mal ajusté à notre société, voici ma réponse:

« Le fait d’être adapté à une société malade n’est pas un signe de bonne santé mentale! »

Ce monde n’est pas aussi cinglé qu’on le pense mais beaucoup plus!

După o lungă comă

Imaginează-ți că timp de 2 secunde ai ieșit dintr-o comă de 10 ani și dai peste asta…!

Trimitem oameni la psihiatri pentru că sunt prost adaptați la societatea noastră, iată răspunsul meu:

„A fi adaptat la o societate bolnavă nu este un semn de sănătate mintală bună!”

Lumea asta nu este atât de nebună pe cât credem, ci mult mai mult!

After a long coma

Imagine for 2 seconds having come out of a 10-year coma and you come across this…!

We send people to psychiatrists because they are poorly adjusted to our society, here is my answer:

“Being adapted to a sick society is not a sign of good mental health!”

This world is not as crazy as we think but much more!

Stéphane Guibert

Loading

Facebook Comments Box

« Grande Réinitialisation » / „Great Reset” / ‘Great Reset’

 • Vidéo en anglais, sous-titrée en français.
 • Videoclip în engleză, subtitrat în franceză.
 • Video in English, subtitled in French.

Un invité de Fox News résume parfaitement le programme de la « Grande Réinitialisation »

Un invité de Fox News résume parfaitement le programme de la « Grande Réinitialisation » du WEF, en seulement une minute!

« Le WEF est une organisation politique fanatique qui utilise la peur et la manipulation, comme l’hystérie du Covid, comme le canular du réchauffement climatique, pour vraiment inciter les gens à penser qu’ils sont d’une manière ou d’une autre les sauveurs, mais en réalité, tout ce que vous faites, c’est les aider à accomplir leurs objectifs. objectif, qui est en réalité un mouvement fasciste public-privé mondial, et la fusion d’un grand gouvernement, d’une grande technologie [et] d’un grand argent, pour créer une élite dirigeante technocratique, qui est commodément eux. »

« Ils veulent créer une féodalité 2.0, dans laquelle nous sommes des serfs, et eux sont les seigneurs qui nous gouvernent… C’est ce qu’ils visent. »

Invitatul Fox News rezumă perfect agenda „Great Reset”

Un invitat Fox News rezumă perfect agenda „Marea resetare” a WEF, în doar un minut!

„WEF este o organizație politică fanatică care folosește frica și manipularea, precum isteria Covid, precum farsa încălzirii globale, pentru a păcăli oamenii să creadă că ei sunt într-un fel sau altul salvatorii, dar, în realitate, tot ce faci. îi ajută să-și atingă obiectivele, care este de fapt o mișcare fascistă globală public-privată și fuziunea guvernului mare, tehnologiei mari [și] banilor mari, pentru a crea o elită conducătoare tehnocrată, care este convenabil ei.”

„Ei vor să creeze un feudalism 2.0, în care noi suntem iobagi, iar ei sunt domnii care ne guvernează… Acesta este ceea ce urmăresc ei.”

Fox News guest perfectly sums up the ‘Great Reset’ agenda

A Fox News guest sums up the WEF’s “Great Reset” agenda perfectly, in just one minute!

« The WEF is a fanatical political organization that uses fear and manipulation, like the Covid hysteria, like the global warming hoax, to really trick people into thinking that they are one way or another the saviors, but in reality, all you’re doing is helping them accomplish their goals. Goal, which is actually a global public-private fascist movement, and the merger of big government, big technology [and] big money, to create a technocratic ruling elite, which is conveniently them.”

“They want to create a 2.0 feudalism, in which we are serfs, and they are the lords who govern us… That’s what they are aiming for.”

Stéphane Guibert

Loading

Facebook Comments Box

« Un violon pour l’éternité, un ami pour toujours. » / « O vioară pentru eternitate, un prieten pentru totdeauna. » / « A violin for eternity, a friend forever. »

« Un violon pour l’éternité, un ami pour toujours. »

***** RARES MIHAI FLORESCU *****

Le jour ou la terre s’arrêtera c’est sur ton épaule que je viendrai me reposer.

Rares Mihai Florescu est un jeune violoniste Roumain (Bucarest) de 20 ans. C’est à l’âge de 10 ans qu’il remporte la finale du concours télévisé: « Ces Roumains qui ont du talent. » Mais à 8 ans déjà, ce jeune virtuose était bien connu dans son pays. Depuis sa victoire télévisée, Rares Mihai Florescu a su se faire apprécier bien au delà des frontières Roumaines. Récital après récital, concert après concert il est demandé dans toute l’Europe. Ce jeune garçon est depuis de longues années devenu mon ami et même si nous ne sommes pas toujours d’accord cette amitié partagée est un don du ciel.

« O vioară pentru eternitate, un prieten pentru totdeauna. »

***** RARES MIHAI FLORESCU *****

În ziua în care pământul se va opri, îmi voi odihni durerea pe inima ta.

Rare Mihai Florescu este un tânăr violonist român de 20 de ani (din București). La 10 ani a câștigat finala concursului de televiziune: „Românii ăștia care au talent”. Dar deja la vârsta de 8 ani, acest tânăr virtuoz era binecunoscut în țara sa. De la victoria sa televizată, Rares Mihai Florescu a devenit apreciat cu mult dincolo de granițele României. Recital după recital, concert după concert, este căutat în toată Europa. Acest băiat a devenit prietenul meu de mulți ani și chiar dacă nu suntem întotdeauna de acord, această prietenie împărtășită este un dar din ceruri.

« A violin for eternity, a friend forever. »

***** RARES MIHAI FLORESCU *****

The day the earth stops, it is on your shoulder that I will come to rest.

Rares Mihai Florescu is a young Romanian (Bucharest) violinist of 20 years old. It was at the age of 10 that he won the final of the television competition: “These Romanians who have talent.” But already at 8 years old, this young virtuoso was well known in his country. Since his televised victory, Rares Mihai Florescu has made himself appreciated well beyond the Romanian borders. Recital after recital, concert after concert, he is in demand throughout Europe. This young boy has become my friend for many years and even if we do not always agree, this shared friendship is a gift from heaven.

Violin, guitar and piano performed by Rares Mihai Florescu.

Stéphane Guibert pour Rares Mihai Florescu

Loading

Facebook Comments Box

L’art de la rue / Artă stradală / Street art

***** L’art de la rue *****

Pas d’écran, pas de téléphone, juste le sens de l’équilibre

Merci à Breakdance Genève

***** Artă stradală *****

fără ecran, fără telefon, doar o senzație de echilibru

Mulțumim Breakdance Geneva

***** Street art *****

No screen, no phone, just the sense of balance

Thanks to Breakdance Geneva

Stéphane Guibert (VK)

Loading

Facebook Comments Box