Importante vague de froid en Chine / O vată de frig majoră în China / Major cold snap in China

Importante vague de froid en Chine

Une intense vague de froid a recouvert de glace les provinces chinoises du Hubei, du Hunan et du Jiangxi, compliquant la vie quotidienne et les transports. Des dizaines de milliers de personnes qui tentaient de rentrer chez elles pour les vacances du Nouvel An chinois, qui ont débuté le 10 février, ont subi des annulations de vols et de trains et d’importants embouteillages sur les routes, en plus d’un décès dû à l’effondrement d’un immeuble. En raison du gel, de la pluie, de la neige et des températures exceptionnellement basses, la Chine a déclenché l’urgence nationale.

O vată de frig majoră în China

O răceală intensă a acoperit cu gheață provinciile chineze Hubei, Hunan și Jiangxi, complicând viața de zi cu zi și transportul. Zeci de mii de oameni care încercau să se întoarcă acasă pentru vacanța de Anul Nou Chinezesc, care a început pe 10 februarie, s-au confruntat cu anulări de zboruri și trenuri și blocaje majore în trafic, pe lângă un deces din cauza prăbușirii clădirii. Din cauza înghețului, ploii, zăpezii și a temperaturilor excepțional de scăzute, China a declarat stare de urgență națională.

Major cold snap in China

An intense cold snap has covered the Chinese provinces of Hubei, Hunan and Jiangxi with ice, complicating daily life and transport. Tens of thousands of people trying to return home for the Chinese New Year holiday, which began on February 10, experienced flight and train cancellations and major traffic jams, in addition to a death due to building collapse. Due to frost, rain, snow and exceptionally low temperatures, China declared a national emergency.

 Stéphane Guibert VK

Loading

Chine: Ruée sur le sel de mer / China: Goana cu sare de mare / China: Sea Salt Rush

Chine: Ruée sur le sel de mer

Suite à l’annonce faite par le Japon selon laquelle l’eau de mer ayant servi à refroidir les réacteurs de la centrale atomique de Fukushima allait être déversée dans l’océan Pacifique, les Chinois se ruent sur le sel marin.

Le Japon a commencé, jeudi 24 août, à rejeter dans l’océan Pacifique de l’eau accumulée depuis des années sur le site de Fukushima, ravagé par le tsunami meurtrier du 11 mars 2011, qui a provoqué la pire catastrophe nucléaire depuis Tchernobyl en 1986.

Les médias qui se veulent rassurants nous disent qu’au niveau de la santé humaine aucun risque n’est encouru. Faut-il les croire ou prendre toutes les précautions requises afin de ne pas être impacté par cette nouvelle pollution?

N’oublions pas que lors de la catastrophe de Tchernobyl survenue le 26 avril 1986, les médias français rassurèrent la population en prétendant que les radiations ne passeraient pa la frontière du pays. Cela était évidemment faux.

China: Goana cu sare de mare

În urma anunțului făcut de Japonia că apa de mare folosită pentru răcirea reactoarelor centralei atomice de la Fukushima va fi aruncată în Oceanul Pacific, chinezii se grăbesc după sare de mare.

Japonia a început joi, 24 august, să deverseze în Oceanul Pacific apa acumulată de ani de zile pe locul Fukushima, devastată de tsunami-ul mortal din 11 martie 2011, care a provocat cel mai grav dezastru nuclear de la Cernobîl în 1986.

Mass-media care vrea să fie liniștitoare ne spun că la nivelul sănătății umane nu există niciun risc. Să le credem sau să luăm toate măsurile de precauție necesare pentru a nu fi afectați de această nouă poluare?

Să nu uităm că în timpul dezastrului de la Cernobîl care a avut loc la 26 aprilie 1986, presa franceză a liniştit populaţia susţinând că radiaţiile nu vor trece graniţa ţării. Acest lucru a fost evident greșit.

China: Sea Salt Rush

Following the announcement made by Japan that the seawater used to cool the reactors of the Fukushima atomic power plant was going to be dumped into the Pacific Ocean, the Chinese are rushing for sea salt.

Japan began Thursday, August 24, to discharge into the Pacific Ocean water accumulated for years on the site of Fukushima, ravaged by the deadly tsunami of March 11, 2011, which caused the worst nuclear disaster since Chernobyl in 1986.

The media who want to be reassuring tell us that at the level of human health no risk is incurred. Should we believe them or take all the necessary precautions so as not to be impacted by this new pollution?

Let’s not forget that during the Chernobyl disaster that occurred on April 26, 1986, the French media reassured the population by claiming that radiation would not cross the country’s border. This was obviously wrong.

Stéphane Guibert (Facebook) / Stéphane Guibert (VK)

Loading

La nature se meurt mais tout va très bien madame la marquise / Natura moare, dar totul este în regulă Madame la Marquise / Nature is dying, but all is well Madame la Marquise

La nature se meurt mais tout va très bien madame la marquise

L’indécence et le déni jusqu’au bout des ongles

En chine, dans certaines régions les abeilles ont totalement disparu. Pour pouvoir manger, les autochtone doivent polliniser à la main. Nous marchons sur la tête et notre déni nous pousse à nous mentir à nous-même. Le raz-de-marée qui nous arrive dessus emportera avec lui les 2/3 de la population mondiale et toutes les crises convergeront pour ne laisser de place qu’aux chevaliers de l’apocalypse.

Nous y sommes!

Natura moare, dar totul este în regulă Madame la Marquise

Indecență și negare până în miez

În China, în unele regiuni albinele au dispărut complet. Pentru a putea mânca, nativii trebuie să polenizeze manual. Mergem pe cap și negarea noastră ne face să ne mințim pe noi înșine. Valul mare care sosește deasupra noastră va purta cu el 2/3 din populația lumii și toate crizele vor converge pentru a lăsa locul doar cavalerilor apocalipsei.

Suntem la capătul drumului.

Nature is dying, but all is well Madame la Marquise

Indecency and denial to the core

In China, in some regions bees have completely disappeared. To be able to eat, the natives must pollinate by hand. We walk on our heads and our denial causes us to lie to ourselves. The tidal wave which arrives above us will carry with him the 2/3 of the world population and all the crises will converge to leave the place only to the knights of the apocalypse.

We are at the end of the road.

Stéphane Guibert FaceBook / Stéphane Guibert VK

Loading

Scène de fin du monde: Et si la science fiction rejoignait la réalité? / Scena de la sfârșitul lumii: ce se întâmplă dacă science fiction se întâlnește cu realitatea? / End of the world scene: What if science fiction meets reality?

Scène de fin du monde:

Et si la science fiction rejoignait la réalité?

Vidéo 1:

La scène est tirée du film d’anticipation « Surrogates » avec Bruce Willis ou l’on assiste à une hécatombe globalisée mais il ne s’agit que d’un film.

Vidéo 2:

Chine

🔷 Au moins 151 tués, 82 blessés.
🔷 19 étrangers d’Iran, de Norvège, de Chine et d’Ouzbékistan tués dans une bousculade.
🔷 Les victimes étaient à la fin de leur adolescence et dans la vingtaine.
🔷 Près de 850 personnels, dont 346 pompiers, dépêchés sur les lieux de l’incident.
🔷 Plus de 350 rapports de personnes disparues déposés suite à un incident.
🔷 Période de deuil national mise en place.
🔷 Enquête en cours.

Scena de la sfârșitul lumii:

Ce se întâmplă dacă science fiction se întâlnește cu realitatea?

Videoclipul 1:

Scena este preluată din filmul de anticipare „Surrogates” cu Bruce Willis unde asistăm la un carnagiu global, dar este doar un film.

Videoclipul 2:

China

🔷 Cel puțin 151 de morți, 82 de răniți.
🔷 19 străini din Iran, Norvegia, China și Uzbekistan au murit în fugă.
🔷Victimele aveau vârsta de adolescență și douăzeci de ani.
🔷 Aproape 850 de personal, inclusiv 346 de pompieri, au fost trimiși la locul accidentului.
🔷 Peste 350 de sesizări de persoane dispărute au fost depuse în urma acestui incident.
🔷 Perioada de doliu național instituită.
🔷Anchetă în curs.

End of the world scene:

What if science fiction meets reality?

Video 1:

The scene is taken from the anticipation film « Surrogates » with Bruce Willis where we witness a global carnage but it is only a film.

Video 2:

China

🔷 At least 151 killed, 82 injured.
🔷19 foreigners from Iran, Norway, China and Uzbekistan killed in stampede.
🔷The victims were in their late teens and twenties.
🔷 Nearly 850 personnel, including 346 firefighters, dispatched to the scene of the crash.
🔷Over 350 missing persons reports filed following incident.
🔷 Period of national mourning put in place.
🔷Ongoing investigation.

  • Vidéo filmée début novembre 2022.
  • Videoclip filmat la începutul lunii noiembrie 2022.
  • Video shot in early November 2022.

Stéphane Guibert / Rares Mihai Florescu

Loading

L’armée et l’économie Russe au bord de l’effondrement? Bhein voyon! / Armata și economia Rusiei în pragul colapsului? Doar în visele tale! / Russian military and economy on the brink of collapse? In your dreams only!

L’armée et l’économie Russe au bord de l’effondrement? Bhein voyon!

Selon les agences de presse Reutter, AFP etc… La Russie serait économiquement et militairement au bord de l’implosion.

Pour connaitre les sources et les intentions du contenu de vos médias préférés, regardez en premier lieu qui en paye l’encre!

  • La Chine a rencontré la Russie : « Nous sommes prêts à travailler avec la Russie pour maintenir l’orientation stratégique,…renforcer la coopération stratégique, développer la coopération opérationnelle générale et défendre les droits et intérêts légitimes de nos deux pays. »

Merci à « Vivre sainement Officiel » pour le partage >>>>>

Armata și economia Rusiei în pragul colapsului? Doar în visele tale!

Potrivit agențiilor de presă Reutter, AFP etc… Rusia ar fi în pragul imploziei din punct de vedere economic și militar.

Pentru a cunoaște sursele și intențiile conținutului media dvs. preferat, mai întâi uitați-vă la cine plătește pentru cerneală!

  • China s-a întâlnit cu Rusia: „Suntem pregătiți să lucrăm cu Rusia pentru a menține direcția strategică,… pentru a îmbunătăți cooperarea strategică, a extinde cooperarea operațională cuprinzătoare și a susține drepturile și interesele legitime ale celor două țări.”

Mulțumim „Vivre sainement Officiel” pentru distribuire >>>>>

Russian military and economy on the brink of collapse? In your dreams only!

According to the news agencies Reutter, AFP etc… Russia would be economically and militarily on the verge of implosion.

To know the sources and intentions of the content of your favorite media, first look at who pays for the ink!

  • China met with Russia: « We stand ready to work with Russia to maintain strategic direction,…enhance strategic cooperation, expand comprehensive operational cooperation, and uphold the legitimate rights and interests of our two countries. »

Thanks to « Vivre sainement Officiel » for sharing >>>>>

Stéphane Guibert (Facebook) / Stéphane Guibert (VK)

Loading

Il faut s’attendre à une coupure de l’Internet d’ici quelques semaines et pour plusieurs mois / Se așteaptă ca Internetul să fie oprit în câteva săptămâni și timp de câteva luni / It is to be expected that the Internet will be cut off within a few weeks and for several months

Il faut s’attendre à une coupure de l’Internet d’ici quelques semaines et pour plusieurs mois

Après les sanctions économiques infligées à la Russie par la France notamment, l’économie russe ne c’est jamais aussi bien portée.

Le Wall Street journal déclarait dans un article publié en 2019 ( que la Chine aide la Russie dans son effort de guerre en fournissant la technologie dont les forces armées Russes ont besoin pour poursuivre leur offensive.

Avec l’aide de la Chine, la Russie dispose d’une capacité industrielle et d’une technologie inégalée et si l’Europe est devenu un improductif industriel, les Etats-Unis sont devenus quand à eux l’ombre d’eux-mêmes.

Aujourd’hui, l’Usine du monde c’est la Chine et la Chine avec l’énergie Russe ne craint plus rien et certainement pas les Etats-Unis.

Depuis que la France a coupé à la Russie l’accès à SWIFT, le système de payement mondial,  la Russie a déjà son propre système, le SPFS (System For Transfer of Financial Messages), la Russie se prépare depuis longtemps à se passer de SWIFT .

La Russie va tester sa déconnexion du web mondial:

A l’heure actuelle, il ne reste plus beaucoup de liens virtuels entre la Russie et les pays de l’OTAN. En revanche, les Russes s’appliquent de concert pour maintenir les communications avec la Chine et l’Inde et ce, même si le reste de l’Internet mondial devait connaitre de grandes difficultés.

Nous ne le savons pas encore mais lorsque la guerre s’invitera dans notre quotidien, les bellicistes risquent de voir les choses différemment;  La Russie sait vivre sans SWIFT et sans Internet, nous, pas vraiment.

Nous sommes dans une énorme vulnérabilité, nous prenons des sanctions et faisons les fanfarons. Le plus sur moyen de perdre une guerre est en réalité de manquer d’humilité et de sous-estimer son adversaire.

La guerre actuelle ne se gagnera pas uniquement à coups de canons ou avec des chars et des avions loin de là. Elle se gagnera aussi sur d’autres champs de batailles, sur d’autres fronts que nous n’avons jamais vu et auxquels la Russie se prépare depuis des années.

Alors préparez-vous, préparez-vous surtout à vivre sans Internet pendant plusieurs semaines.

Se așteaptă ca Internetul să fie oprit în câteva săptămâni și timp de câteva luni

După sancțiunile economice impuse Rusiei în special de Franța, economia Rusiei nu a fost niciodată într-o formă atât de bună.

Wall Street Journal a declarat într-un articol publicat în 2019 că China ajută Rusia în efortul său de război, oferind tehnologia de care forțele armate ruse au nevoie pentru a-și continua ofensiva.

Cu ajutorul Chinei, Rusia are o capacitate industrială și o tehnologie de neegalat și dacă Europa a devenit un industriaș neproductiv, Statele Unite au devenit o umbră a lor.

Astăzi, fabrica lumii este China, iar China, cu energie rusească, nu se teme de nimic, și cu siguranță nu de Statele Unite.

De când Franța a interzis accesul rușilor la SWIFT, sistemul global de plată, Rusia are deja propriul sistem, SPFS (System For Transfer of Financial Messages), Rusia se pregătește de mult să facă fără SWIFT.

Rusia își testează deconectarea de la internetul global:

În prezent, nu au mai rămas multe legături virtuale între Rusia și țările NATO. Pe de altă parte, rușii mențin comunicații cu China și India chiar dacă restul internetului global s-ar prăbuși.

Nu știm încă, dar când războiul va intra în viața noastră de zi cu zi, beligeranții vor vedea lucrurile altfel; Rusia știe să trăiască fără SWIFT și fără internet, Noi, deloc.

Suntem într-o vulnerabilitate enormă, luăm sancțiuni și suntem aroganți. Cel mai sigur mod de a pierde un război este lipsa de smerenie și subestimându-și adversarul.

Războiul actual nu va fi câștigat cu arme, tancuri și avioane departe de el. Va fi câștigat pe alte câmpuri de luptă, pe alte fronturi pe care nu le-am văzut niciodată și pentru care Rusia se pregătește de ani de zile.

Așa că pregătește-te, mai ales pregătește-te să trăiești fără internet timp de câteva săptămâni.

It is to be expected that the Internet will be cut off within a few weeks and for several months

After the economic sanctions imposed on Russia by France in particular, the Russian economy has never been in better shape.

The Wall Street Journal stated in an article published in 2019 that China is helping Russia in its war effort by providing the technology the Russian armed forces need to continue their offensive.

With the help of China, Russia has an industrial capacity and an unequaled technology and if Europe has become an unproductive industrialist, the United States has become a shadow of itself.

Today, the factory of the world is China and China with Russian energy no longer fears anything and certainly not the United States.

Since France cut off Russia’s access to SWIFT, the global payment system, Russia already has its own system, the SPFS (System For Transfer of Financial Messages), Russia has been preparing for a long time to do without SWIFT.

Russia will test its disconnection from the global web:

Currently, there are not many virtual links left between Russia and NATO countries. On the other hand, the Russians maintain communications with China and India even if the rest of the global internet were to collapse.

e are in enormous vulnerability, we take sanctions and we are arrogant. The surest way to lose a war is to lack humility and underestimate your opponent.

The current war will not be won only with guns, tanks and planes far from it. It will also be won on other battlefields, on other fronts that we have never seen and for which Russia has been preparing for years.

So get ready, get ready especially to live without the Internet for several weeks.

Stéphane Guibert Rares Mihai Florescu

Loading

Vaccins: Lorsque la réalité rejoint la science fiction / Vaccinuri: Când realitatea se întâlnește cu science fiction / Vaccines: When reality meets science fiction

Vaccins: Lorsque la réalité rejoint la science fiction ?

Chine

🔷 Au moins 151 tués, 82 blessés
🔷 19 étrangers d’Iran, de Norvège, de Chine et d’Ouzbékistan tués dans une bousculade
🔷 Les victimes étaient à la fin de leur adolescence et dans la vingtaine
🔷 Près de 850 personnels, dont 346 pompiers, dépêchés sur les lieux de l’écrasement
🔷 Plus de 350 rapports de personnes disparues déposés suite à un incident
🔷 Période de deuil national mise en place
🔷 Enquête en cours

Vaccinuri: Când realitatea se întâlnește cu science fiction ?

China

🔷 Cel puțin 151 de morți, 82 de răniți
🔷 19 străini din Iran, Norvegia, China și Uzbekistan au murit în fugă
🔷Victimele aveau vârsta de adolescență și douăzeci de ani
🔷 Aproape 850 de personal, inclusiv 346 de pompieri, au fost trimiși la locul accidentului.
🔷 Peste 350 de sesizări de persoane dispărute au fost depuse în urma acestui incident
🔷 Perioada de doliu național instituită
🔷Anchetă în curs

Vaccines: When reality meets science fiction ?

China

🔷 At least 151 killed, 82 injured
🔷19 foreigners from Iran, Norway, China and Uzbekistan killed in stampede
🔷The victims were in their late teens and twenties
🔷 Nearly 850 personnel, including 346 firefighters, dispatched to the scene of the crash
🔷Over 350 missing persons reports filed following incident
🔷 Period of national mourning put in place
🔷Ongoing investigation

Stéphane Guibert / Rares Mihai Florescu

Loading

Hu Jintao: l’ex-président escorté hors du congrès du parti chinois / Hu Jintao: Fostul președinte escortat în afara Congresului Partidului Chinez / Hu Jintao: ex-president escorted out of China party congress

Hu Jintao: l’ex-président escorté hors du congrès du parti chinois

Le frêle homme de 79 ans était assis à côté du président Xi Jinping lorsqu’il a été escorté par des responsables.

Il n’y a pas eu de déclaration officielle du gouvernement chinois concernant l’incident, mais l’agence de presse officielle Xinhua a déclaré que M. Hu ne se sentait pas bien.

Après le congrès d’une semaine, le parti devrait confirmer M. Xi Jinping, 69 ans, pour un troisième mandat historique.

L’événement, organisé à Pékin tous les cinq ans, a consolidé sa position de dirigeant le plus puissant de Chine depuis Mao Zedong.

Hu Jintao: Fostul președinte escortat în afara Congresului Partidului Chinez

Bătrânul fragil de 79 de ani era așezat lângă președintele Xi Jinping când a fost escortat de oficiali.

Nu a existat nicio declarație oficială din partea guvernului chinez cu privire la incident, dar agenția oficială de știri Xinhua a declarat că fostul președinte nu se simte bine.

După congresul de o săptămână, partidul este de așteptat să-l confirme pe domnul Xi Jinping, în vârstă de 69 de ani, pentru un al treilea mandat istoric.

Evenimentul, desfășurat la Beijing la fiecare cinci ani, i-a consolidat poziția de cel mai puternic lider al Chinei de la Mao Zedong.

Hu Jintao: ex-president escorted out of China party congress

The frail-looking 79-year-old was sitting beside President Xi Jinping when he was escorted away by officials.

There has been no official statement by the Chinese government concerning the incident, but state news agency Xinhua said Mr Hu had not been feeling well.

After the week-long congress, the party is expected to confirm Mr Xi, 69, for a historic third term.

The event, held in Beijing every five years, cemented his position as China’s most powerful leader since Mao Zedong.

Stéphane Guibert (VK) / Stéphane Guibert (Facebook)

 

Loading

Les Chinois tombent comme des mouches / Chinezii cad ca muștele / The Chinese are dropping like flies

Les Chinois tombent comme des mouches

Une vague de mortalité soudaine frappe la chine. Ce qui est étonnant c’est que toute les victimes s’écroulent de la même manière. On pourrait presque croire qu’en se retournant, ils voient quelque chose avant de décéder.

Cela me fais irrésistiblement pense au film « Johnny Mnemonic » avec l’acteur Keanu Reeves que je vous propose d’ailleurs dans cet article en version anglaise et française.

Chinezii cad ca muștele

Un val brusc de mortalitate lovește China. Ceea ce este surprinzător este că toate victimele se prăbușesc în același mod. Aproape că ai putea crede că atunci când se uită în spatele lor, văd ceva înainte de a muri.

Asta mă face să mă gândesc irezistibil la filmul „Johnny Mnemonic” cu actorul Keanu Reeves pe care vi-l propun și eu în acest articol în versiunea engleză și franceză.

The Chinese are dropping like flies

A sudden wave of mortality hits China. What is surprising is that all the victims collapse in the same way. One could almost believe that when they turn around, they see something before dying.

This makes me irresistibly think of the movie « Johnny Mnemonic » with actor Keanu Reeves that I also offer you in this article in English and French version.

  • Johnny Mnemonic (English version)

Stéphane Guibert (Facebook) / Stéphane Guibert (VK)

Loading

Insolite: Le ciel Chinois vire rouge / Neobișnuit: cerul chinezesc devine roșu / Unusual: the Chinese sky turns red

Insolite: Le ciel Chinois devient rouge

Cet évènement se serait produit à Zhoushan en Chine le 7 mai 2022.

Certains riverains auraient affirmé avoir observé une étrange lumière dans le ciel au même instant.

Neobișnuit: cerul chinezesc devine roșu

Acest eveniment ar fi avut loc în Zhoushan, China, pe 7 mai 2022.

Unii locuitori ar fi susținut că au observat o lumină ciudată pe cer în același timp.

Unusual: the Chinese sky turns red

This event would have occurred in Zhoushan, China on May 7, 2022.

Some residents would have claimed to have observed a strange light in the sky at the same time.

Stéphane Guibert Facebook / Stéphane Guibert VK

Loading